Federaal ontwikkelingsplan van het transmissienet (110 kV tot 380 kV) met betrekking tot de periode 2024-2034

Thema

Elia nodigt alle stakeholders uit om deel te nemen aan deze publieke consultatie over het ontwerp van het federaal ontwikkelingsplan van het transmissienet (110 kV tot 380 kV) met betrekking tot de periode 2024-2034 en het bijbehorende milieueffectenrapport.

Achtergrond informatie

Het ontwikkelingsplan bevat een gedetailleerde raming van de behoeften aan transmissiecapaciteit en geeft de onderliggende hypothesen waarvan Elia is uitgegaan bij het opstellen van het plan. Het beschrijft ook het investeringsprogramma waartoe de transmissienetbeheerder zich wenst te engageren om aan die behoeften tegemoet te komen. Bij de opmaak van het voorliggende ontwerpplan hebben wij rekening gehouden met verschillende studies en analyses zowel op Europees niveau als op Belgisch niveau, om de behoeften aan transmissiecapaciteit en stabiliteit van het Belgische hoogspanningsnet te bepalen voor de tijdshorizon van het plan en de jaren daarna.

Overeenkomstig de wet van 13 februari inzake de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s en inzake de inspraak van het publiek bij de opstelling van de plannen en programma’s, moet ook de milieu-impact van het ontwikkelingsplan worden beoordeeld. Diezelfde wet bepaalt dat het ontwikkelingsplan en het bijbehorende milieueffectenrapport ter consultatie moet worden voorgelegd.

Elia organiseert deze consultatie zodat de stakeholders het ontwerpplan en het milieueffectenrapport kunnen raadplegen. Zo kunnen wij ons informeren over de bekommernissen van onze stakeholders en deze in aanmerking nemen wanneer wij de definitieve versie van het ontwikkelingsplan zullen opmaken. 

Periode van overleg

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op de voor raadpleging voorgelegde documenten.  
De consultatie loopt van 2 november 2022 tot en met 16 januari 2023.

Deelnemers die per post willen reageren in plaats van het onderstaande online formulier kunnen dat doen op het volgende adres: Elia - Keizerslaan 20, 1000 Brussel. Gelieve “Publieke consultatie - Federaal Ontwikkelingsplan 2024-2034” op de brief te vermelden en in uw reactie uw voor- en achternaam, postadres, organisatie en de vertrouwelijkheid van uw bijdrage te vermelden.

Na de consultatieperiode stelt Elia een consultatierapport op waarin alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen geïntegreerd worden samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve indien expliciet wordt vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd. 

  • Documenten voor consultatie
  • Stakeholders
  • Raadplegingsverslag
  • Geactualiseerde documenten
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.