Openbare raadpleging van het voorstel tot wijziging van de T&C BSP aFRR

Thema

Elia organiseert een openbare raadpleging met betrekking tot het voorstel tot wijziging van de voorwaarden voor aanbieders van balanceringsdiensten voor Frequentieherstelreserves met automatische activering (T&C BSP aFRR). 

Het voorstel tot wijziging omvat:

 • Wijzigingen gerelateerd aan de aansluiting met het aFRR Platform (PICASSO);
 • Wijzigingen gerelateerd aan de vermindering van de volledige activeringstijd (FAT) van 7,5 minuten naar 5 minuten;
 • Wijzigingen gerelateerd aan het houden van de aFRR capaciteitsveilingen in D-1 in plaats van D-2;
 • Wijzigingen gerelateerd aan de methode voor de activatie van aFRR energiebiedingen;
 • Wijzigingen gerelateerd aan het aanbieden van de mogelijkheid om een real-time baseline te gebruiken;
 • Wijzigingen gerelateerd aan de deelname van leveringspunten op laagspanning;
 • Wijzigingen gerelateerd aan het mogelijk maken van een toekomstige toepassing van Energieoverdracht voor het aFRR marktsegment;
 • Een reeks andere en kleinere wijzigingen.

Achtergrondinformatie

Momenteel wordt de aFRR-dienst lokaal georganiseerd. Overeenkomstig artikel 21 van de Verordening 2017/2195 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering (EBGL) moeten alle Europese TNB's een Europees platform ontwikkelen voor de uitwisseling van aFRR-balanceringsenergie. De aansluiting van Elia op het aFRR-platform vereist bepaalde wijzigingen. Meer bepaald moet de vergoeding van de aFRR-balanceringsenergie evolueren van paid-as-bid naar paid-as-cleared in lijn met de Europese regelgeving. Bovendien worden de algemene biedprijslimieten van +1000€/MWh en -1000€/MWh die gelden voor alle opwaartse/neerwaartse biedingen op aFRR-balanceringsenergie worden afgeschaft. Om het geïdentificeerde risico van drastische kostenstijgingen ten gevolge van de invoering van de marginale prijszetting en de versoepeling van de algemene limiet voor de biedprijs voor aFRR-energiebiedingen te beperken, zijn echter bijkomende risicobeperkende maatregelen vereist, die uitgebreid werden besproken met de belanghebbenden. Meer bepaald stelt Elia een doeltreffende risicobeperking voor via de combinatie van de invoering van tijdelijke biedprijslimieten voor gecontracteerde aFRR-energieaanbiedingen en de toepassing van een elastische vraag naar aFRR-balanceringsenergie. Er moet worden opgemerkt dat de toepassing van een elastische vraag voor aFRR-balanceringsenergie geen deel uitmaakt van het huidige voorstel tot wijziging van de T&C BSP aFRR, maar deel zal uitmaken van een volgend voorstel tot wijziging van de Balanceringsregels.

Naast de wijzigingen met betrekking tot de aansluiting op het aFRR Platform bevat dit voorstel tot wijziging van de T&C BSP aFRR ook:

 • Wijzigingen met betrekking tot de verlaging van de volledige activeringstijd van 7,5 minuten naar 5 minuten. Deze wijzigingen worden gemaakt in de context van de harmonisatie van de volledige activeringstijd zoals vereist door het aFRR Implementation Framework;
 • Wijzigingen met betrekking tot het verplaatsen van de aFRR capaciteitsveiling naar D-1. Momenteel vinden de capaciteitsveilingen plaats in D-2 om negatieve effecten op de FCR-veilingen te vermijden. Gezien de ontwikkelingen op de FCR-markten, het feit dat het uitvoeren van de aFRR capaciteitsveilingen in D-1 de BSP's in staat stelt om hun beschikbare volume beter te voorspellen en het feit dat het uitvoeren van de aFRR capaciteitsveilingen in D-1 een voorwaarde is om de dynamische dimensionering van aFRR mogelijk te maken, wordt echter voorgesteld om de aFRR capaciteitsveilingen naar D-1 te verplaatsen;
 • Wijzigingen met betrekking tot de activeringsmethode voor aFRR in overeenstemming met de studie over de activeringsmethode voor aFRR die in 2022 door Elia werd uitgevoerd, waarin wordt aanbevolen om een benadering op basis van een controleverzoek te behouden en tegelijkertijd de BSP's de mogelijkheid te bieden om een op- en/of afregelperiode te specificeren die korter is dan de standaard volledige activeringstijd;
 • Wijzigingen met betrekking tot de mogelijkheid om een real-time baseline te gebruiken in overeenstemming met de aanbevelingen van de studie over baseline methodologieën die door Elia werd uitgevoed in 2021, waarin werd geconcludeerd dat het voor bepaalde leveringspunten (bv. bepaalde windparken) misschien niet haalbaar is om een voldoende nauwkeurige baseline één minuut op voorhand in te dienen. Om deze potentiële belemmering voor deelname weg te werken, werd in de studie aanbevolen om BSP's onder bepaalde voorwaarden en voor specifieke leveringspunten de mogelijkheid te bieden om de baseline in real-time te berekenen en in te dienen in plaats van één minuut op voorhand;
 • Wijzigingen met betrekking tot de deelname van laagspanningsleveringspunten in de context van de huidige openstelling van het aFRR-marktsegment voor leveringspunten aangesloten op laagspanningsniveau. Gezien deze openstelling en het daaruit voortvloeiende mogelijk zeer hoge aantal individuele leverpunten die in de toekomst aan de aFRR-dienst zouden kunnen deelnemen, heeft het wijzigingsvoorstel tot doel het operationele biedproces voor de BSP's te vergemakkelijken en de impact op de betrokken IT-tools te beperken;
 • Wijzigingen om een toekomstige toepassing van Energieoverdracht voor het aFRR-marktsegment mogelijk te maken. Momenteel is er geen kader voor de overdracht van energie geïmplementeerd voor aFRR. Met dit wijzigingsvoorstel anticipeert Elia op de toekomstige toepassing van Transfer of Energy (met financiële compensatie op basis van correctie van de meting of met financiële compensatie tussen de Leverancier en de BSP) voor het aFRR-marktsegment vanaf het moment dat de ToE regels in die zin zouden worden aangepast.

Een uitgebreider overzicht van de wijzigingen en de context waarin de wijzigingen worden voorgesteld is te vinden in de toelichtingsnota die beschikbaar is op deze website.

Periode van overleg

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op de voor raadpleging voorgelegde documenten.  

De consultatieperiode loopt van 28 februari 2024 tot en met 29 maart 2024.
 
Na de consultatieperiode stelt Elia een consultatierapport op waarin alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen geïntegreerd worden samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve indien expliciet wordt vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd. 
 • Documenten voor consultatie
 • Stakeholders
 • Raadplegingsverslag
 • Geactualiseerde documenten
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.