Implementatie CRM

Via de ‘Task Force CRM’ bespreken de marktpartijen de ontwikkeling van het mechanisme voor capaciteitsvergoeding (CRM).

Wat is het CRM?

De invoering van een mechanisme voor capaciteitsvergoeding op de Belgische markt is een van de maatregelen binnen de energiestrategie van de federale overheid. Deze strategie voorziet in nieuwe maatregelen die de lange termijn de bevoorradingszekerheid van het land waarborgen.

De federale regering heeft beslist om in de wet op de organisatie van de elektriciteitsmarkt (de ‘Elektriciteitswet’ van 29 april 1999) de oprichting te voorzien van een mechanisme voor capaciteitsvergoeding (CRM).

Een werkgroep, bestaande uit de vertegenwoordigers van het kabinet van minister Marghem (Federaal minister bevoegd voor Energie), de Federale Overheidsdienst Economie - DG Energie, de federale regulator CREG en Elia, ontwikkelde in 2018 een wetsontwerp over het capaciteitsvergoedingsmechanisme. Dit wetsvoorstel werd besproken en goedgekeurd op 4 april 2019 en wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 april 2019 

Een ‘Task Force CRM’ zag het licht met doel om de ‘design-principes’ van een dergelijke CRM met de marktpartijen te bespreken.

Informatie en documentatie met betrekking tot het capaciteitsvergoedingsmechanisme dat ingevoerd zal worden op de Belgische markt, is beschikbaar op deze pagina. Engels zal gebruikt worden voor alle documenten.

Federaal Technisch Reglement

Om het noodzakelijke niveau van concurrentie tussen nieuwe projecten voor productiecentrales te kunnen garanderen, identificeert Elia de noodzaak om enkele artikelen met betrekking tot het aansluitingsproces zoals momenteel beschreven in het Federaal Technisch Reglement te wijzigen. In deze nota worden de algemene principes van het voorstel en de voorgestelde wijzigingen uitgelegd.

Enquête – Juni 2019

De onderwerpen van "strike & reference price" en "Pay-as-Bid versus Pay-as-Cleared" werden verschillende keren besproken in de vergaderingen van de TF CRM. Voor elk onderwerp werden verschillende opties voorgesteld en uitgebreid besproken. Tijdens de TF CRM van 13 juni 2019 werd de stakeholders gevraagd hun voorkeur te geven met betrekking tot deze twee onderwerpen.

De ontvangen antwoorden zijn:

Publieke raadplegingen

Verscheidene publieke consultaties zullen georganiseerd worden binnen het kader van de ontwikkeling en implementatie van een Belgische CRM, zoals voorzien in de wet van 4 April 2019 ter wijziging van de “Elektriciteitswet” en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 22 April 2019 (“CRM Wet”). Hieronder vindt u links naar deze raadplegingen :

2019

2020

Documenten

In het kader van de design en de implementatie van een Belgische CRM zoals voorzien door de wet van 4 april 2019 tot wijziging van de Elektriciteitswet, heeft Elia twee series van design nota's georganiseerd voor openbare raadpleging (in het Engels). 


Naar aanleiding van de ontvangen feedback tijdens de openbare raadplegingen heeft Elia een aantal wijzigingen voorgesteld aan het oorspronkelijk voorgestelde ontwerp.  Het raadplegingsverslag bevat een tabel per design nota, een antwoord op elke opmerking en of deze al dan niet in aanmerking werd genomen in het bijgewerkte design.
Elia heeft de initiële design nota's geactualiseerd, rekening houdend met de feedback die werd ontvangen van de stakeholders tijdens de openbare raadpleging en zoals beschreven in bovenstaand raadplegingsverslag. Het ontwerp dat in deze bijgewerkte design nota's wordt weergegeven, komt overeen met het ontwerp dat Elia heeft beschreven in het ontwerp van de marktregels en het ontwerp van het koninklijk besluit over de methodologie, zoals dat eind 2019 wordt gepubliceerd.

Gezien de vele wijzigingen in de ontwerpnota's "Prekwalificatie" en "Secundaire markt" zijn alleen versies zonder wijzigingen van die documenten beschikbaar.

Om het voorgestelde design beter te begrijpen, heeft Elia een document opgesteld met enkele full-cycle use cases voor verschillende soorten capaciteiten en tijdschema's, dat tijdens de TF CRM-vergadering van 6 februari 2020 werd voorgesteld. De antwoorden op de feedback die na deze vergadering van de marktpartijen werd ontvangen, zijn samengevat in het document "Q&A".
De bijgewerkte ontwerpvoorstellen zijn omgezet in de twee belangrijke documenten waarvoor Elia een voorstel moet doen:

In de loop van september 2020 heeft Elia een openbare raadpleging georganiseerd over de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme.  De bijgewerkte versie werd op 13 november 2020 aan de regulator ter goedkeuring voorgelegd.


Conform het "Voorontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de berekeningsmethode van het noodzakelijke capaciteitsvolume en de parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme"  heeft Elia het "Netbeheerdersverslag met informatie en voorstellen voor de eerste CRM-veiling" op 13 november 2020 bezorgd aan de Minister van Energie, de CREG en de Algemene Directie Energie van de FOD Economie.

In het kader van bovengenoemd rapport heeft Elia de externe consultant Fichtner gevraagd een studie uit te voeren met betrekking tot de kost van de capaciteit.  Na de  publieke consultatie in mei 2020 werd een "peer review" over enkele specifieke elementen met betrekking tot tot de kalibratie van de Intermediaire Maximumprijs uitgevoerd door de externe consultant Afry.

Use cases

De verschillende “Use Cases” zoals besproken tijdens de TF CRM-implementatievergaderingen in de periode mei-augustus 2020 zijn geactualiseerd om in overeenstemming te zijn met de voorgestelde werkingsregels voor het capaciteitsvergoedingsmechanisme.Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd, behalve de cookies van analyse van het verkeer. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.