Covid-19: Elia's initiatieven

Zoals gevraagd door de Belgische autoriteiten doet Elia al het mogelijke om bedrijfscontinuïteit tijdens de corona pandemie te garanderen. In het ministerieel besluit van woensdag 18 maart 2020 dat bijkomende maatregelen afkondigde om de verspreiding van het coronavirus te beperken, werden de activiteiten van de energiesector als cruciaal beschouwd. Elia neemt deze maatschappelijke opdracht bijzonder ernstig. Het handhaven van de bevoorradingszekerheid en de gezondheid en veiligheid van interne en externe medewerkers zijn daarbij onze belangrijkste prioriteiten.


 • Elektriciteitssector als cruciale activiteit
  Zoals gevraagd door de Belgische autoriteiten doet Elia al het mogelijke om bedrijfscontinuïteit te garanderen. In het ministerieel besluit van woensdag 18 maart 2020 dat bijkomende maatregelen afkondigde om de verspreiding van het coronavirus te beperken, werden de activiteiten van de energiesector als cruciaal beschouwd. Elia neemt deze maatschappelijke opdracht bijzonder ernstig. Het handhaven van de bevoorradingszekerheid en de gezondheid en veiligheid van interne en externe medewerkers zijn daarbij onze belangrijkste prioriteiten. 

  Door het consequent toepassen van de afgekondigde maatregelen nemen we als onderneming en als medewerkers onze volle maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo beschermen we niet alleen onze families en onszelf, maar vooral andere kwetsbare groepen. We voelen ons solidair met de zorgverleners, de slachtoffers en alle sectoren die in deze crisistijd onder grote druk staan.
 • Interne taskforce ziet toe op implementatie en naleving verscherpte controles
  Binnen Elia wordt de implementatie en naleving van de verscherpte coronamaatregelen gecoördineerd door een interne werkgroep met vertegenwoordigers van diverse departementen. De taskforce staat in nauw contact met de directie. De beslissingen worden ook besproken met de sociale partners. Er is geregeld overleg met de Belgische autoriteiten, de transmissienetbeheerders in het buitenland en sectorgenoten in België zoals de distributienetbeheerders en de gasnetwerkbeheerder. 

  Hoewel het ministerieel besluit van 18 maart 2020 uitzonderingen toestaat voor cruciale activiteiten zoals de elektriciteitssector, doet Elia al het mogelijke om de maatregelen maximaal op te volgen. Voor kritieke functies waar thuiswerk niet mogelijk is, gelden zelfs striktere maatregelen. 

  De Elia-medewerkers worden geregeld op de hoogte gehouden via communicatie-updates. Op het intranet worden tips gegeven om efficiënt te telewerken en er is een Q&A beschikbaar die antwoorden geeft op de meest gestelde vragen.
 • 95% thuiswerk op administrative sites tijdens hoogtepunt van lockdown
  Momenteel komen onze medewerkers geleidelijk opnieuw op de verschillende administratieve sites werken. Tijdens het hoogtepunt van de lockdown werkte 95% van hen echter voornamelijk van thuis uit. Dit gebeurde op een gedisciplineerde manier, waarbij het werk maximaal werd voortgezet. Momenteel gelden er verscherpte hygiëne- en afstandsmaatregelen voor iedereen die op de verschillende administratieve sites komt werken.
 • Bijkomende maatregelen in de nationale en regionale controlecentra
  Het nationale controlecentrum (NCC) en de regionale controlecentra (RCC) zijn uitsluitend toegankelijk voor een beperkt aantal personen die een essentiële functie uitvoeren. Voor het NCC gaat het o.a. over close-to-realtime engineers, system engineers, system operators, planning engineers, ingenieurs van wacht, etc. Voor de RCC’s gaat het o.a. over dispatchers, planners en analisten. 

  Voor de medewerkers van de controlecentra gelden extra hygiëne- en contactmaatregelen. Er is een verbod op het gebruik van het openbaar vervoer, Elia organiseert transport als dat nodig is. De medewerkers van de controlecentra hebben een gepersonaliseerde headset, toetsenbord en muis. Voor de aanvang van een nieuwe shift worden de werkpost en de andere gemeenschappelijke oppervlakten (keuken, koffieapparaat, klinken, schakelaars, bureaustoelen, toiletten, etc.) gedesinfecteerd.
 • Doorlichting van bouw-, onderhouds- en interventieactiviteiten omtrent afstandsregel
  Sinds het afkondigen van de bijkomende afstandsregel (social distancing van 1,5 meter) gebeurde er een grondige analyse van onze bouw-, onderhouds- en interventieactiviteiten. 

  Als de afstandsregels en hygiënemaatregelen gerespecteerd konden worden en er geen problemen waren met de aanvoer van materialen en de beschikbaarheid van interne en externe medewerkers, werden de activiteiten voortgezet. Hiervoor is een strikte regeling uitgewerkt voor zowel de eigen operationele ploegen als de externe aannemers. Bij het heropstarten van werven werd prioriteit gegeven aan de bevoorradingszekerheid, de veiligheid van het elektriciteitsnet en industriële klantaansluitingen. 

  Aan onze aannemers is gevraagd om voor elke werf een risicoanalyse te maken. Elia stelt hiervoor een template ter beschikking. Daarin worden de aanpak en de eventuele aanpassingen van de werkmethode beschreven om tegemoet te komen aan de afstandsregel. De projectleider zal in samenspraak met de aannemer evalueren of de voorgestelde aanpak voldoende is om de werken op een veilige manier herop te starten. In een eerste fase zijn pilootwerven heropgestart, die van nabij opgevolgd werden. Deze aanpak is vervolgens stapsgewijs uitgebreid.
 • Evenementen geschrapt en infomarkten uitgesteld
  Elia heeft alle interne en externe evenementen tot nader order geschrapt. Momenteel wordt er gezocht naar oplossingen voor de infomarkten voor buurtbewoners. De nieuwe planning is natuurlijk afhankelijk van de evolutie van de situatie en de beslissingen die de verschillende regeringen nemen omtrent vergunningprocedures.
 • Impact op het elektriciteitsverbruik

  De invoering van ‘social distancing’-maatregelen tegen de coronapandemie zorgde voor een daling van het stroomverbruik in België. De daling gebeurde geleidelijk en gelijktijdig met de aankondigingen van de Nationale Veiligheidsraad en lag begin april 2020 gemiddeld 17 % lager. Op bepaalde momenten van de dag bedroeg de daling zelfs -25 % tot -30 %. De eerste versoepelingen van 11 en 18 mei leidden tot een geleidelijke stijging van de verbruikscurve. Sinds 8 juni merken we dat het verbruik verder toeneemt en dat de situatie stilaan terug normaal wordt. Het verbruik ligt momenteel 5 % onder het gemiddelde van de voorbije 5 jaren voor deze tijd van het jaar.

   

 • Historisch lage prijzen op kortetermijnmarkt

  De maatregelen tegen het coronavirus hadden een impact op de elektriciteitsprijs op de kortetermijnmarkt (day aheadmarkt). In april 2020 tekenden we de historisch laagste prijs op: 14,7 €/MWh. Zowel in België als in onze buurlanden werd er voldoende elektriciteit geproduceerd, terwijl de vraag duidelijk lager was. Dit fenomeen trad midden maart voor het eerst op en nam nog verder toe in april. De prijzen begonnen langzaam opnieuw te stijgen zodra de activiteiten werden hernomen. Voor begin juni bedroeg de gemiddelde prijs 22 €/MWh. Hieronder vindt u het maandgemiddelde van de prijs per MWh voor de voorbije jaren en een curve voor de evolutie van de prijzen dit jaar in vergelijking met het gemiddelde van de voorbije 5 jaren.


 • Impact op Elia Group
  Omdat onze werkzaamheden van socio-economisch belang zijn en we maximaal inzetten op bedrijfscontinuïteit, zijn onze activiteiten grotendeels kunnen doorgaan. Elia groep verwacht daarom geen materiële impact op de financiële resultaten van 2020. Onze kasstromen en financiële prestaties zijn grotendeels verzekerd via het gereguleerde kader waarbinnen we werken. Op de Algemene Vergadering van 19 mei 2020 werd het voorgestelde dividend van €1,69 daarom aangehouden. 

  Potentiële omzetdalingen kunnen tijdelijk een impact hebben op de liquiditeitsbehoeften. Dit wordt nauwlettend opgevolgd. Afhankelijk van de duur van de coronamaatregelen houden we ook rekening met vertragingen in de uitvoering van investeringsprojecten. Dit heeft normaalgezien geen belangrijke impact op de winstgevendheid. We volgen de gebeurtenissen van zeer nabij en doen al het mogelijke om onze vooropgestelde strategie in de gekende context uit te voeren.
 • Post-Corona maatregelen

  Sinds 8 juni volgt de regering ook een nieuwe redenering: alles zal worden toegestaan, behalve specifieke activiteiten die worden uitgesloten zoals nauwe contacten en massa-evenementen. Belangrijk voor ons is dat telewerk, voor de functies waar dit kan, niet meer als de norm wordt beschouwd maar wel aanbevolen wordt. 

  De taskforce en de directie van Elia volgen deze aanpak en geven enkele richtlijnen mee voor een optimale manier van werken: 

  • Verhoging van de capaciteit op de sites tot 50% 
   De afgelopen maanden werkten we – waar mogelijk – in groten getale thuis. In mei startten we met een stapsgewijze en voorzichtige terugkeer naar de administratieve sites en operationele service centers, die volledig aangepast werden om de social distancing en hygiënemaatregelen te kunnen respecteren. 
   Na de positieve ervaringen van de afgelopen weken en als volgende stap naar de normaliteit, werd de capaciteit op onze sites vanaf 8 juni verhoogd naar 50%. De terugkeer naar de administratieve sites is nog steeds op vrijwillige basis en voor zover de persoonlijke situatie dit toelaat. 
  • Evenwicht tussen thuis werken en werken op kantoor 
   Een goede balans tussen thuis en op site werken is optimaal. We roepen iedereen dan ook op om in deze volgende fase een goede mix te vinden tussen enkele dagen thuiswerken en enkele dagen naar site komen. Op deze manier kunnen we het beste van beide werelden combineren, behouden we het contact met de collega’s en blijven we goed met elkaar verbonden. Elke medewerker moet voor zichzelf uitmaken wat er mogelijk is in functie van de eigen situatie, en dit met zijn of haar manager bespreken om zo de aanwezigheid op kantoor zo goed mogelijk in te plannen. 
   Momenteel raadt Elia aan dat de medewerkers die deel uitmaken van de risicogroepen thuis blijven werken. 
  • Reizen naar het buitenland 
   Vanaf 15 juni zijn zakenreizen tussen Brussel en Berlijn toegelaten voor wie fysiek moet vergaderen. Dit zal vooral het geval zijn voor de leden van het Elia Group Committee (EGC), de lokale directiecomités en de senior managers, alsook de groepsfuncties. Andere medewerkers kunnen ook tussen de twee landen reizen als rechtstreeks contact noodzakelijk is. Zakenreizen naar andere landen binnen de Schengenzone zijn mogelijk indien dit echt noodzakelijk is en na goedkeuring door het senior management. Intercontinentale reizen zijn nog niet toegelaten; dit wordt momenteel geëvalueerd.

Elia’s corona taskforce

Bekijk de Kanaal Z-reportage om meer te weten te komen over de manier waarop Elia strikte preventieve coronamaatregelen toepast om de veiligheid van haar werknemers te verzekeren en tegelijk de bevoorradingszekerheid te garanderen.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.