Onze aanpak tijdens de covid-19 crisis
Ontdek de initiatieven die Elia heeft genomen om onze activiteiten tijdens de epidemie veilig te houden

Covid-19: Elia's initiatieven

Zoals gevraagd door de Belgische autoriteiten doet Elia al het mogelijke om bedrijfscontinuïteit te garanderen. In het ministerieel besluit van woensdag 18 maart 2020 dat bijkomende maatregelen afkondigt om de verspreiding van het coronavirus te beperken, worden de activiteiten van de energiesector als cruciaal beschouwd. Elia neemt deze maatschappelijke opdracht bijzonder ernstig. Het handhaven van de bevoorradingszekerheid en de gezondheid en veiligheid van interne en externe medewerkers zijn daarbij onze belangrijkste prioriteiten.


 • Elektriciteitssector als cruciale activiteit

  Zoals gevraagd door de Belgische autoriteiten doet Elia al het mogelijke om bedrijfscontinuïteit te garanderen. In het ministerieel besluit van woensdag 18 maart 2020 dat bijkomende maatregelen afkondigt om de verspreiding van het coronavirus te beperken, worden de activiteiten van de energiesector als cruciaal beschouwd. Elia neemt deze maatschappelijke opdracht bijzonder ernstig. Het handhaven van de bevoorradingszekerheid en de gezondheid en veiligheid van interne en externe medewerkers zijn daarbij onze belangrijkste prioriteiten.

  Door het consequent toepassen van de afgekondigde maatregelen nemen we als onderneming en als medewerkers onze volle maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo beschermen we niet alleen onze families en onszelf, maar vooral andere kwetsbare groepen. We voelen ons solidair met de zorgverleners, de slachtoffers en alle sectoren die in deze crisistijd onder grote druk staan.

 • Interne taskforce ziet toe op implementatie en naleving verscherpte controles

  Binnen Elia wordt de implementatie en naleving van de verscherpte corona maatregelen gecoördineerd door een interne werkgroep met vertegenwoordigers van diverse departementen. De taskforce staat in nauw contact met de directie. De beslissingen worden ook besproken met de sociale partners. Er is geregeld overleg met de Belgische autoriteiten, de transmissienetbeheerders in het buitenland en sectorgenoten in België zoals de distributienetbeheerders en de gasnetwerkbeheerder.

  Hoewel het ministerieel besluit van 18 maart 2020 uitzonderingen toestaat voor cruciale activiteiten zoals de elektriciteits-sector, doet Elia al het mogelijke om de maatregelen maximaal op te volgen. Voor kritieke functies waar thuiswerk niet mogelijk is, gelden zelfs striktere maatregelen. In de planning van de bouw-, onderhoud- en interventieactiviteiten worden ploegenroosters consequent gescheiden. De toegang tot de nationale en regionale controlecentra is sterk gelimiteerd en onze operatoren gebruiken niet langer het openbaar vervoer. Voor elke kritieke functie is ook een back-up voorzien.

  De Elia medewerkers worden geregeld op de hoogte gehouden via communicatie-updates. Op het intranet worden tips gegeven om efficiënt te telewerken en er is een Q&A beschikbaar die antwoorden geeft op de meest gestelde vragen.

 • 95% thuiswerk op administratieve sites
  We zetten maximaal in op thuiswerk. In onze vijf administratieve sites (Empereur, Schaarbeek, Monnoyer, Crealys en Merksem) werkt 95% van de medewerkers momenteel thuis. Dit gebeurt op een gedisciplineerde manier waarbij het werk maximaal wordt voortgezet. Voor wie toch naar het werk komt om de bedrijfscontinuïteit te garanderen (bewakingsdiensten, operatoren controlecentra, permanentierollen, etc.) en voor de technische ploegen die werken vanuit de diverse zogenaamde ‘service centra’ gelden verscherpte hygiëne- en afstandsmaatregelen (zie ook social distancing).
 • Bijkomende maatregelen in de nationale en regionale controlecentra

  Het nationale controlecentrum (NCC) en de regionale controlecentra (RCC) zijn uitsluitend toegankelijk voor een beperkt aantal personen die een essentiële functie uitvoeren. Voor het NCC gaat het o.a. over close-to-realtime engi-neers, system engineers, system operators, planning engineers, ingenieurs van wacht, etc. Voor de RCC gaat het o.a. over dispatchers, planners en analisten.

  Voor de medewerkers van de controlecentra gelden extra hygiëne- en contactmaatregelen. Er is een verbod op het gebruik van het openbaar vervoer, Elia organiseert transport als dat nodig is. De medewerkers van de controlecentra hebben een gepersonaliseerde headset, toetsenbord en muis. Voor de aanvang van een nieuwe shift worden de werkpost en de andere gemeenschappelijke oppervlakten (keuken, koffieapparaat, klinken, schakelaars, bureaustoelen, toiletten, etc.) gedesinfecteerd.

 • Doorlichting van bouw-, onderhouds- en interventieactiviteiten omtrent afstandsregel

  Sinds het afkondigen van de bijkomende afstandsregel (social distancing van 1,5 meter) gebeurt een grondige analyse van onze bouw-, onderhouds- en interventieactiviteiten.

  Als de afstandsregels en hygiënemaatregelen gerespecteerd kunnen worden en op voorwaarde dat er geen problemen zijn met de aanvoer van materialen en de beschikbaarheid van interne en externe medewerkers, worden de activiteiten stapsgewijs voortgezet. Hiervoor is een strikte regeling uitgewerkt die geldt voor zowel de eigen operationele ploegen als de externe aannemers. Bij het heropstarten van werven wordt prioriteit gegeven aan de bevoorradingszekerheid, de veiligheid van het elektriciteitsnet en industriële klantaansluitingen.

  Aan onze aannemers is gevraagd om voor elke werf een risicoanalyse te maken. Elia stelt hiervoor een template ter beschikking. Daarin worden de aanpak en de eventuele aanpassingen in werkmethode beschreven om tegemoet te komen aan de afstandsregel. De projectleider zal in samenspraak met de aannemer evalueren of de voorgestelde aan-pak afdoende is om de werken op een veilige manier te heropstarten. In een eerste fase worden piloot-werven heropge-start die van nabij opgevolgd worden. Als deze testfase goed verloopt, kan er na de paasvakantie stilaan worden opge-schaald. Voor het heropstarten van werven voorziet Elia specifiek instructiemateriaal zoals een procesbepaling werf-opstart, een checklist, een risicoanalyses en een Q&A. Ook Elia’s eigen operationele ploegen zullen eenzelfde risicoanalyse en aangepaste werkmethode toepassen en hetzelfde instructiemateriaal gebruiken.

  Wie zich voor deze werkzaamheden moet verplaatsen, kan een ondertekend attest aanvragen bij Elia. Volgens het Ministerieel Besluit van 18 maart 2020 zijn de activiteiten van de elektriciteitssector cruciaal “voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking”. Dit betekent dat uitzonderingen zijn toegestaan.

 • Evenementen geschrapt en infomarkten uitgesteld

  Elia heeft alle interne en externe evenementen tot eind mei 2020 geschrapt. Infomarkten voor buurtbewoners zullen op een latere datum georganiseerd worden. De nieuwe planning is afhankelijk van de evolutie van de situatie en de beslissingen die de verschillende regeringen nemen omtrent vergunningprocedures.

  Door de corona crisis kunnen aandeelhouders de algemene en bijzondere algemene vergadering van Elia Group op 19 mei 2020 niet fysiek bijwonen. De raad van bestuur volgt hiermee het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 dat door de wetgever is uitgevaardigd om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Concreet zullen aandeelhouders hun stemrecht uitsluitend kunnen uitoefenen via een volmacht aan de secretaris-generaal of via een stembrief. Vragen kunnen schriftelijk worden gesteld. De praktische modaliteiten staan op onze website.

 • Impact op het elektriciteitsverbruik

  De maatregelen van de regering om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben een merkbaar effect op het elektriciteitsverbruik in België. Het verbruik verminderde de voorbije weken geleidelijk en kon telkens gerelateerd worden aan de genomen maatregelen:

  • Vanaf 12 maart 2020 was de impact op het elektriciteitsverbruik voor het eerst duidelijk merkbaar. In vergelijking met begin maart, daalde het verbruik overdag met 5 tot 10%;
  • Vanaf 17 maart 2020 was het effect nog sterker met een daling van het piekverbruik van 10 tot 15%;
  • Sinds maandag 23 maart 2020 zien we het piekverbruik voort verminderen met 15 tot -op bepaalde momenten- zelfs 25 % ten opzichte van een normale week in maart.

  Op onderstaande grafiek is de neerwaartse tendens heel duidelijk. We vergelijken met het gemiddelde van de voorbije 5 jaar.  

  Hoewel het verminderd elektriciteitsverbruik algemeen is, zien we een iets grotere daling bij verbruikers die aangesloten zijn op het distributienet (-17%) dan bij de 149 industriële sites die rechtstreeks geconnecteerd zijn aan het hoogspanningsnet (-14%) van Elia. Het distributienet vertegenwoordigt in maart 2020 66% van het totale elektriciteitsverbruik in België.

  Omdat het verminderd elektriciteitsverbruik geleidelijk verloopt, kunnen marktspelers hun voorspellingen aanpassen. Ook Elia kan zo anticiperen op de veranderingen. De goede werking van het elektriciteitssysteem blijft verzekerd. Elia wenst de netgebruikers te bedanken voor hun bereidheid om bijkomende middelen aan de reiken die de stabiliteit van het net onder controle te houden. Bovendien zijn de marges voor het in balans houden van het systeem (op- of neerwaartse regeling) voldoende beschikbaar.

 • Historisch lage prijzen op kortetermijnmarkt

  De corona crisis heeft ook een impact op de elektriciteitsprijs op de kortetermijnmarkt (Day-ahead markt). Zowel in België als in onze buurlanden is er voldoende elektriciteitsproductie maar neemt de vraag af. Dit drukt de prijs per MWh. Zolang de vraag verminderd blijft, kan dit prijsfenomeen aanhouden. De gemiddelde MWh-prijs per maand tijdens de voorbije jaren ziet u in onderstaande tabel.

 • Impact op Elia Group

  Omdat onze werkzaamheden van socio-economisch belang zijn en we maximaal inzetten op bedrijfscontinuïteit, blijven onze activiteiten grotendeels in uitvoering. Elia Group verwacht daarom geen materiële impact op de financiële resultaten van 2020. Onze kasstromen en financiële prestaties zijn grotendeels verzekerd via het gereguleerde kader waarbinnen we werken. Op de Algemene Vergadering van 19 mei 2020 wordt het voorgestelde dividend van €1,69 daarom aangehouden.

  Potentiële omzetdalingen kunnen tijdelijk een impact hebben op de liquiditeitsbehoeften. Dit wordt nauwlettend opgevolgd. Afhankelijk van de duur van de coronamaatregelen houden we ook rekening met vertragingen in de uitvoering van investeringsprojecten, ook al worden deze vertragingen momenteel niet beschouwd als hebbende een belangrijke impact op de winstgevendheid. We volgen de gebeurtenissen van zeer nabij en doen al het mogelijke om onze vooropgestelde strategie in de gekende context uit te voeren.

 • Post-Corona maatregelen
  Hoewel momenteel niet duidelijk is hoe lang de corona maatregelen van kracht blijven, start de Taskforce met het uitwerken van terugkeerscenario’s. Dit moet zorgen voor een vlotte overgang naar een genormaliseerde werkomgeving.

Elia’s corona taskforce

Bekijk de Kanaal Z-reportage om meer te weten te komen over de manier waarop Elia strikte preventieve coronamaatregelen toepast om de veiligheid van haar werknemers te verzekeren en tegelijk de bevoorradingszekerheid te garanderen.

Wij gebruiken cookies op onze website. Door verder te surfen op deze website of door op “Aanvaarden” te klikken, geeft u aan dat u ons cookiebeleid gelezen heeft en dat u hiermee instemt.Meer info over de cookies