Publieke consultatie betreffende het verzoek tot afwijking van de toepassing van het principe van substantiële modernisering

Thema

Elia organiseert een publieke consultatie betreffende het verzoek tot afwijking van de toepassing van het principe van substantiële modernisering. Het betreft een algemeen afwijkingsverzoek dat wordt ingediend door Elia en betrekking heeft op artikel 4.1, a) van de Verordening (EU) 2016/631 van de Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende de eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net (hierna: Europese netcode RfG) voor elektriciteitsproductie-eenheden van het type D met een maximaal geïnstalleerd vermogen lager dan 25 MW en een spanning op het aansluitingspunt hoger dan of gelijk aan 110 kV die als bestaand worden beschouwd zoals gedefinieerd in artikel 4. 2 van het Europese netcode RfG en artikel 35, §7, lid 1 en § 8 van het Koninklijk besluit houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe van 22 april 2019 (hierna: K.B. Federaal Technisch Reglement).

De nota die ter consultatie voorligt werd reeds informeel met de marktpartijen besproken tijdens de Werkgroep Belgian Grid. 

 

 

Achtergrondinformatie

In overeenstemming met van artikel 4.1 van de Europese netcode RfG, geïmplementeerd in artikel 71, §1, 1° en de artikelen 161 en 162 van het K.B. Federaal Technisch Reglement, heeft Elia richtlijnen opgesteld die het begrip substantiële modernisering definiëren en die van toepassing zij op eenheden die als bestaand worden beschouwd. Deze richtlijnen werden op 2 april 2021 op de Elia website gepubliceerd.

Overeenkomstig met artikel 4.1 van de Europese netcode RfG zijn de als bestaand beschouwde eenheden waarop het concept van substantiële modernisering van toepassing is van het type C of D.

Tijdens de besprekingen in de Werkgroep Belgian Grid heeft Elia aangekondigd een aanvraag te zullen indienen voor een algemene afwijking van de toepassing van het principe van substantiële modernisering op elektriciteitsproductie-eenheden van het type D met een maximaal geïnstalleerd vermogen lager dan 25 MW en een spanning op het aansluitingspunt hoger dan of gelijk aan 110 kV die als bestaand worden beschouwd, zoals gedefinieerd in artikel 4.2 van het Europese netcode RfG en artikel 35, §7, lid 1 en § 8 van het K.B. Federaal Technisch Reglement.

 


Consultatieperiode 

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op het voor raadpleging voorgelegde document, daarnaast roept Elia de producenten op om technisch-financiële argumenten te bezorgen die in het voordeel spreken van een dergelijke derogatie, zodat de kosten-batenanalyse vervolledigd kan worden. 

De consultatieperiode loopt van 13 augustus tot en met 1 oktober 2021.

Na de consultatieperiode verzamelt Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve als expliciet werd vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

 

Antwoordformulier

 
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.