Publieke consultatie over de “Regels voor de opschorting en het herstel van marktactiviteiten” en over de “Regels inzake onbalansverrekening van de balanceringsenergie in geval van opschorting van de marktactiviteiten”

Thema

Elia organiseert een publieke consultatie over het tweede voorstel van de “Regels voor de opschorting en het herstel van marktactiviteiten” en van de “Regels inzake onbalansverrekening van de balanceringsenergie in geval van opschorting van de marktactiviteiten” (hierna de "Regels voor de opschorting van de markt" of “Market suspension Rules”) in overeenstemming met artikels 36(1) en 39(1) van Verordening 2017/2196 van de Commissie van 24 november 2017 tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet (hierna “NC E&R”).
Het doel van deze raadpleging is het verkrijgen van commentaar van de marktpartijen. Twee presentaties van dit nieuwe voorstel werden ook informeel aan de marktpartijen gegeven tijdens de Working Group European Market Design and System Operation (WG EMD&SO) van 14 oktober 2022 en de Working Group Balancing (WG Balancing) van 22 maart 2023.

Achtergrondinformatie

In artikel 36(1) van de NC E&R staat dat elke TSB uiterlijk op 18 december 2018 een voorstel voor regels betreffende de opschorting en het herstel van marktactiviteiten moet ontwikkelen. Evenzo en voor dezelfde termijn bepaalt artikel 39(1) van de NC E&R dat elke TSB een voorstel moet uitwerken voor regels voor de onbalansverrekening en de verrekening van balanceringscapaciteit en balanceringsenergie die van toepassing zijn voor de onbalansverrekeningsperiodes tijdens dewelke de marktactiviteiten werden opgeschort.

In 2018 diende Elia bij de CREG een voorstel in voor deze "Regels voor de opschorting van de markt".

In september 2019 besliste de CREG in haar beslissing (B)1941 het voorstel van Elia niet goed te keuren. Ze eiste ook dat Elia een aangepast voorstel zou indienen, rekening houdend met de opmerkingen die de CREG in haar beslissing formuleerde.

Naast deze aanpassingen om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de CREG in haar beslissing (B)1941, houdt dit voorstel van "Regels voor de opschorting van de markt" ook rekening met de feedback van de marktpartijen na de twee presentaties tijdens de WG EMD&SO en de WG Balancing. Verschillende reacties van de CREG tijdens afstemmingsvergaderingen tijdens het redactieproces van dit gewijzigde voorstel werden eveneens in overweging genomen en in dit aangepaste voorstel verwerkt.

Het voorstel over de Regels voor het opschorten van de markt waarop deze publieke consultatie betrekking heeft, is beschikbaar in twee talen (Frans en Nederlands). De verklarende nota, met aanvullende details en motiveringen van sommige ontwerpkeuzes, is beschikbaar in het Engels. Daarnaast wordt ook een versie met Track Changes verstrekt voor de Franse versie van dit voorstel over Regels voor de opschorting van de markt en de in 2018 ingediende versie. 

Consultatieperiode

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op het voor raadpleging voorgelegde document.

De consultatieperiode loopt van 07 April 2023 tot en met 08 Mei 2023.

Na de consultatieperiode verzamelt Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve als expliciet werd vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.