Documenten

Elia leeft de corporate governance-voorschriften strikt na. In dit kader heeft Elia verschillende documenten ingevoerd.

Statuten


Corporate Governance Charter

Het Corporate Governance Charter van Elia en de huishoudelijke reglementen die hiervan deel uitmaken, werden geactualiseerd. De raad van bestuur keurde op 6 april 2023 de herwerkte versie van het Corporate Governance Charter goed.


Verklaring inzake deugdelijk bestuur

Elia neemt in haar jaarverslag een verklaring inzake deugdelijk bestuur op. Hierin wordt de informatie vermeld die Elia overeenkomstig de artikelen 96 §2 en 119, tweede lid, 7° van het Wetboek van vennootschappen en de Corporate Governance Code van 2009 dient bekend te maken.

Wijkt Elia af van een bepaling van de Corporate Governance Code van 2009, dan moet dit in het jaarverslag worden vermeld en verantwoord ('comply of explain principle').


Activiteitenverslag van de Compliance Officer

Elia heeft overeenkomstig artikel 8 §2 van de Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals gewijzigd (de ‘Elektriciteitswet’) een verbintenissenprogramma opgesteld.

Dit verbintenissenprogramma zorgt ervoor dat de bijzondere verplichtingen op het gebied van vertrouwelijkheid, transparantie en niet-discriminatie zoals voorgeschreven door de Elektriciteitswet in acht worden genomen.

De Compliance Officer is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van het verbintenissenprogramma binnen Elia. In het kader van dit toezicht stelt hij jaarlijks een activiteitenverslag op.

Hierin worden de maatregelen uiteengezet die gedurende het afgelopen jaar binnen Elia werden genomen om de doelstelling van het verbintenissenprogramma te bereiken.

Gedragscode tegen misbruik van voorkennis en marktmanipulatie

Elia heeft een gedragscode aangenomen om actief te kunnen deelnemen aan de preventie van mogelijke inbreuken op de wetgeving betreffende misbruik van voorkennis en marktmanipulatie door personeelsleden en personen die leidinggevende verantwoordelijkheden hebben binnen de Elia groep.

De doelstelling van deze gedragscode tegen misbruik van voorkennis en marktmanipulatie is maatregelen te nemen en passende meldingsverplichtingen in te stellen tegenover personen die binnen de Elia groep toegang hebben tot bevoorrechte informatie voor wat de transacties met Elia-effecten betreft.

Om deze doelstelling te bereiken, legt de gedragscode aan deze personen een reeks regels op voor de transacties van hun Elia-effecten in overeenstemming met de terzake geldende wetgeving.


Huishoudelijk Reglement


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.