Europa

Clean Energy Package 

De meest recente wijzigingen aan het volledige Europese kader werden opgenomen in het “Clean energy for all Europeans package” (hierna: CEP). Het CEP heeft als doel: 

  • meer grensoverschrijdende handel en betere regionale samenwerking tot stand te brengen voor een beter geïntegreerde EU-markt;
  • meer flexibiliteit te bieden om het groeiende aandeel van duurzame energiebronnen in het elektriciteitssysteem op te vangen;
  • de invoering van een alomvattend kader voor consumentenbescherming dat gepaard gaat met meer rechten voor de consument;
  • bevordering van marktconforme investeringen en decarbonisering van het energiesysteem in de EU;
  • betere voorbereiding op elektriciteitscrisissituaties, ook door middel van grensoverschrijdende samenwerking;
  • versterking van de rol van ACER, dat op EU-niveau optreedt ten voordele van alle EU-burgers.

Het CEP is de basiswetgeving voor de Europese elektriciteitsmarkt wordt in het bijzonder bepaald in:


Europese netcodes 

De Europese netcodes zijn een set van technische regels die hun oorsprong vinden in Verordening (EG) nr. 714/2009 die recentelijk werd vervangen door Verordening (EU) 2019/943.  

Deze netcodes worden op Europees niveau vastgelegd in de vorm van verordeningen die rechtstreeks van toepassing zijn. Een verordening moet niet worden omgezet in nationale of regionale wetgeving, maar kan direct geïmplementeerd worden. 

Zoals bepaald in Verordening (EG) nr. 714/2009 moeten de Europese netcodes de harmonisatie, integratie en efficiëntie van de Europese elektriciteitsmarkt bevorderen. 

De Europese netcodes kunnen opgedeeld worden in drie onderling verbonden ‘families’:

  • Connection codes
  • Operations codes
  • Market codes

Transmissienetbeheerders beheren de transmissienetten voor elektriciteit. Producenten van elektriciteit en grote klanten die elektriciteit zelf gebruiken zijn aangesloten op deze netten. 

Om gebruik te kunnen maken van deze netten moeten deze netgebruikers bepaalde regels volgen. Alle vereisten waaraan deze gebruikers moeten voldoen om aangesloten te worden op de transmissienetten zijn opgenomen in drie verschillende aansluitingscodes, telkens met een focus op een bepaald type netgebruiker. 

Het gaat om de volgende aansluitingscodes: 

Meer informatie vindt u op de specifieke website van ENTSO-e.

Om een elektriciteitssysteem zoals het transmissienet van Elia betrouwbaar en stabiel te houden, stelt elke transmissienetbeheerder plannen en schema's op ter voorbereiding van het beheer van het systeem in real-time.

Hiervoor moet geanalyseerd worden of er genoeg elektriciteit opgewekt zal worden om te voldoen aan de vraag en of het systeem de resulterende stroom op veilige manier aankan.

In een context van toenemende interconnecties tussen transmissienetbeheerders bieden de operationele codes een set van regels die het beheer van deze systemen regelen. 

De operationele code(s) hebben betrekking op:

Meer informatie vindt u op de specifieke website van ENTSO-e.

Een volledig eengemaakte elektriciteitsmarkt is één van de belangrijkste Europese doelstellingen.

De marktcodes spelen hierin een cruciale rol omdat zij de organisatie van de verschillende energiemarkten bepalen.

Deze marktcodes zijn opgebouwd op basis van de verschillende tijdshorizonten waarbinnen deze handel plaatsvindt, namelijk de lange termijn, de day-ahead en intraday markt, en de balancing markt. Het aanmoedigen van meer concurrentie, diversificatie van de productie en optimalisering van de bestaande infrastructuur faciliteren zijn de doelstellingen.

Een belangrijk luik is de organisatie van de grensoverschrijdende handel, die op basis van geharmoniseerde regels, de beschikbare interconnectiecapaciteiten verhandelbaar maakt.

Het gaat om de volgende codes:

Meer informatie vindt u op de specifieke website van ENTSO-e.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.