Maatregelen en vergoedingen voor de omgeving

Als netbeheerder engageert Elia zich eerst om de impact van haar infrastructuurwerken zoveel mogelijk te vermijden. Als vermijden niet kan, proberen we de impact te milderen. Omdat ook soms milderen niet lukt, heeft Elia een compensatiebeleid uitgewerkt. 

Principes voor de toepassing van maatregelen en vergoedingen

 
Maatregelen toepassen en vergoedingen toekennen gebeurt volgens volgende  principes : 
 • Transparantie: de voorwaarden zijn duidelijk en beschikbaar;
 • Geen discriminatie: het beleid geldt voor iedereen en wordt uniform toegepast;
 • Proportioneel: de maatregelen en vergoedingen staan in verhouding tot de impact van de werken;
 • Proactief: Elia brengt u op de hoogte indien u in aanmerking komt voor een bepaalde maatregel of vergoeding.

Kosten van compensaties worden opgenomen in de factuur van de elektriciteitsconsument, via de transmissietarieven. De energieregulator (CREG) controleert de correctheid van de compensaties bij de realisatie van infrastructuurprojecten, zoals ook het geval is voor andere uitgaven van Elia.

In het kader van het Ventilus-project wordt de huidige compensatieregeling verruimd. Deze verruiming treedt in werking voor alle 380kV-luchtlijnen waarvoor de eerste vergunning wordt aangevraagd na de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ventilus. In overeenstemming met bovenvermelde principes, geldt deze verruiming voor alle toekomstige 380kV-projecten over België.


 • Omwonenden

  Een nieuwe bovengrondse luchtlijn of een upgrade van een bestaande luchtlijn kan tot een minwaarde van de woning of bouwgrond leiden omwille van de visuele impact. Elia dekt het nadeel voor de eigendom door een vergoeding uit te keren.

   
  Deze vergoeding dekt de volledige minwaarde en wordt berekend in functie van: 

  • De afstand van de woning of bouwgrond tot de luchtlijn; 
  • Het spanningsniveau van de luchtlijn; 
  • Het type project: upgrade van een bestaande luchtlijn of nieuwe luchtlijn; 
  • En de waarde van de eigendom, bepaald door een erkende schatter.

  Deze vergoeding voor de minwaarde van de woning of bouwgrond wordt als volgt berekend:

  De gebruikte afstand is de kortste afstand tussen de as van de luchtlijn en de vergunde (of bestaand vergund geachte) woning. Elia laat deze afstand bepalen door een landmeter.

  Voor een bouwgrond wordt de afstand bepaald op basis van een hypothetische woning. Dit is de woning die conform de bouwvoorschriften kan worden gebouwd.

  Vergoedingspercentages

  Voor een nieuwe luchtlijn met een spanningsniveau hoger dan of gelijk aan 150kV
  Afstand  Vergoeding Nieuwe luchtlijn  Upgrade van een bestaande luchtlijn (met hoogstens 2 spanningsniveaus) *
   0m-35m  25%  12.5%
   35m-55m  20%  10%
   55m-125m  10%  5%
   125m-200m  2.5%  

  Voor een nieuwe luchtlijn met een spanningsniveau kleiner dan 150kV
   Afstand Vergoeding Nieuwe luchtlijn   Upgrade van een bestaande luchtlijn (met hoogstens 2 spanningsniveaus) *
   0m-30m  25%  12.5%
   30m-45m  20%  10%
   45m-100m  10%  5%
   100-150m  2.5%  

  * Een upgrade van een bestaande lijn waarbij het spanningsniveau meer dan 2 niveaus toeneemt wordt niet als upgrade beschouwd maar als een nieuwe lijn. De spanningsniveaus in België zijn 30/36kV, 70kV, 110kV, 150kV, 220kV en 380kV.

  De waardebepaling van het onroerend goed

  De waardebepaling gebeurt op basis van de actuele situatie en alleen vergunde of vergund geachte bestaande constructies worden in rekening gebracht. Er wordt geen rekening gehouden met de toekomstige aanwezigheid van de luchtlijn. 

  Bij de waardebepaling wordt rekening gehouden met alle gebouwen die gerelateerd zijn aan de woonfunctie, zoals een tuinhuis. 

  Hoe verloopt de waardebepaling? 

  1. Elia stelt een onafhankelijke en erkende schatter (erkend door Vlabel, Kavex of CIBEX) of gerechtsdeskundige aan. De schatter of deskundige bepaalt de waarde van het onroerend goed. Elia betaalt de kosten van deze waardebepaling. 

  2. Bent u niet akkoord met deze eerste waardebepaling? Dan kan u op eigen kosten een tweede schatting laten uitvoeren door een erkende schatter of gerechtsdeskundige. 

  3. Vervolgens trachten de twee deskundigen (één aangesteld door Elia en één door u aangesteld) een akkoord te bereiken.

  4. Indien dit niet lukt, zal Elia, in overleg met u, een derde deskundige aanstellen. De derde deskundige maakt op basis van de twee voorgaande schattingen een finale waardebepaling. Elia neemt de helft van de kosten voor deze deskundige op zich. De andere helft betaalt u zelf.

  Verkoopmogelijkheid

  Eigenaars van woningen en bouwgronden hebben de mogelijkheid om hun eigendom aan Elia te verkopen als de woning of mogelijke woning op een bouwgrond binnen een afstand van 100 meter tot aan de as van een nieuwe bovengrondse 380kV-luchtlijn ligt. 
  De waarde van het eigendom wordt bepaald op dezelfde manier als de waardebepaling voor een vergoeding. 

  • Het aanbod tot aankoop door Elia is volledig vrijblijvend en betekent geen onteigening van de eigendom 
  • De aankoopprijs is de geschatte waarde van de eigendom vóór de bouw van de nieuwe luchtlijn 
  • De verkoopmogelijkheid blijft geldig tot één jaar na de ingebruikname van de nieuwe luchtlijn
  • Elia zal de woning na aankoop opnieuw in de markt zetten 

  Indien de eigenaar, nadat hij al een vergoeding voor het nadeel van de eigendom van Elia ontving, alsnog beslist om de eigendom aan Elia te verkopen, wordt de reeds uitgekeerde vergoeding in mindering van de aankoopwaarde gebracht. 

  Wanneer wordt de compensatie toegekend?

  Als u recht hebt op een compensatie zal een medewerker van Elia u contacteren in de vergunningsfase. Compensaties zullen pas worden uitbetaald na het verkrijgen van een definitief uitvoerbare vergunning voor het project én het bouwen van de betrokken infrastructuur in fases in uw directe omgeving. 
 • Bedrijven en landbouwbedrijven 

  Verwerving van terreinen

  Een deelterrein dat nodig is voor de inplanting van infrastructuur wordt aangekocht door Elia, aan de marktwaarde. 

  Mocht het bedrijf niet willen overgaan tot een verkoop, kan er ook een recht van opstal of erfdienstbaarheid worden afgesproken. 

  Vergoedingen voor bedrijven en landbouwbedrijven

  • Een vergoeding wordt voorzien om tegemoet te komen aan eventuele nadelige gevolgen voor commerciële activiteiten voor alle bedrijven binnen een afstand van 100 meter tot aan de as van een nieuwe bovengrondse 380kV-luchtlijn. 
  • is steeds afhankelijk van de situatie van elk bedrijf 
  • wordt bepaald aan de hand van een expertiseverslag van de mogelijke impact van de nieuwe bovengrondse luchtlijn op de inkomsten van, of hinder voor het betrokken bedrijf. 
  • hiervoor wordt een erkend schatter aangesteld.
  • de volledige impact, volgens expertise, wordt gedekt. 

  In geval van een overspanning door een nieuwe bovengrondse 380kV-luchtlijn wordt er bijkomend rekening gehouden met beperkingen voor de uitbreiding of uitbating van de bedrijfssite. 

  Specifiek voor landbouw werd een protocolovereenkomst met landbouworganisaties opgemaakt. Dit dekt bv. schade-en herstelvergoedingen bij landbouwgronden.  Meer info over het landbouwprotocol vindt u via: De landbouwsector (elia.be)

  De vergoedingen voor landbouw- of bedrijfswoningen gebeuren volgens dezelfde principes als de vergoedingen voor residentiële woningen, zowel wat betreft de afstand, als de percentages en waardebepaling. 

  Verkoopmogelijkheid

  Bedrijven en landbouwbedrijven bij een nieuwe bovengrondse 380kV-luchtlijn krijgen de mogelijkheid om de (landbouw) bedrijfsgebouwen te verkopen aan Elia, indien gelijktijdig aan volgende voorwaarden is voldaan: 

  • De commerciële impact op de bedrijfsactiviteiten of beperkingen voor de uitbreiding of uitbating van een site bij een overspanning zoals bepaald in het expertiseverslag is dermate groot dat de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten niet mogelijk is;
  • De bestaande (landbouw)bedrijfsgebouwen bevinden zich op maximaal 100 meter tot de as (het midden) van de nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn. De gebruikte afstand is de kortste afstand tussen de as van de luchtlijn en de vergunde (of bestaand vergund geachte) (landbouw)bedrijfsgebouwen. Elia laat deze afstand bepalen door een landmeter. 

  De verkoopmogelijkheid voor een landbouw- of bedrijfswoning wordt aangeboden indien er aan de voorwaarden voor de verkoopmogelijkheid van het (landbouw)bedrijf wordt voldaan. 

  Principes van deze verkoopmogelijkheid zijn dezelfde als deze voor de omwonenden.

  Wanneer wordt de compensatie toegekend?

  Als uw (landbouw)bedrijf recht heeft op een compensatie zal een medewerker van Elia het (landbouw)bedrijf contacteren in de vergunningsfase. 

  Bij landbouwbedrijven zal Elia de vergoedingen bij eventuele werfschade betalen tijdens de werken, volgens de principes die bepaald zijn in het landbouwprotocol. Compensaties zullen pas worden uitbetaald na het verkrijgen van een definitief uitvoerbare vergunning voor het project én het bouwen van de betrokken infrastructuur in fases in uw directe omgeving.

 • environnementLandschapsintegratie

  landschapintegratieOm de visuele impact op de omgeving te beperken, neemt Elia maatregelen in het omliggende landschap. Deze maatregelen zijn vaak groenschermen, bomenrijen of houtkanten. 
  Voor de inpassing van luchtlijnen in het landschap stelt Elia een landschapsexpert aan en in samenspraak met de lokale stakeholders wordt bepaald welke maatregelen er genomen worden. Elia voorziet daarvoor fondsen. 

  In overleg met de lokale overheden wordt bepaald welke acties uit het rapport van de landschapsexpert als mogelijkheid aangeboden worden aan de omgeving. 

  De organisatie en realisatie van de landschapsintegratie wordt, indien mogelijk, uitgevoerd door het lokale Regionale Landschap.

  Wanneer wordt de compensatie toegekend?

  Elia zal na het verkrijgen van een definitief uitvoerbare vergunning een landschapsexpert aanstellen, die in samenspraak met de lokale stakeholders de genomen maatregelen zal bepalen voor uitvoering in parallel en na de werken aan infrastructuur.

  Lees hier meer

 • Gemeenschapsfonds

  Het gemeenschapsfonds staat ter beschikking van de lokale gemeenschap die een impact ondervindt van infrastructuurwerken van Elia. Elia draagt financieel bij aan dit fonds en helpt op die manier de leefomgeving van de inwoners te verbeteren.

  Het gemeenschapsfonds wordt beheerd door Be Planet. Door middel van een projectoproep kunnen overheden en burgerorganisaties projectvoorstellen indienen.

  De focus ligt op projecten die de ecologische en energietransitie bevorderen en de leefomgeving op een duurzame manier verbeteren.

  Wanneer wordt de compensatie toegekend?

  Elia zal na het verkrijgen van een definitief uitvoerbare vergunning het geld storten in het fonds dat beheerd zal worden door BePlanet. Een oproep tot projecten die via dit fonds wensen te worden ondersteund, wordt kort na de start van de werken georganiseerd.

   

  Lees hier meer

Nog vragen?
Neem dan contact op met een medewerker van Elia via

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.