Brabo ll

Versterking van het hoogspanningsnet en de bevoorradingszekerheid van de Antwerpse haven en België.

Essentieel voor zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading

Op lokaal niveau versterkt Elia met Brabo de capaciteit van het net om met het toenemende elektriciteitsverbruik in de haven van Antwerpen de elektriciteitsbevoorrading te garanderen. Op nationaal en internationaal niveau versterkt het project de Noord-Zuid-as van België en het internationale Europese interconnectienet. Dit verbetert de mogelijkheden van internationale marktwerking en vermindert de afhankelijkheid van het Belgische productiepark.

 • texteIn het belang van de samenleving 

  Het project Brabo versterkt het Belgische elektriciteitsnetwerk lokaal, nationaal en internationaal:

  • Groei van de Antwerpse haven: de laatste grote investeringen aan het hoogspanningsnet in en rond de haven van Antwerpen dateren van de jaren ‘70. De verhoging van de capaciteit biedt een antwoord op het toenemende elektriciteitsverbruik dat gepaard gaat met de groei van deze haven.
  • Versterken Belgische hoogspanningsnet dankzij hogere importcapaciteit: na de realisatie van Brabo is Elia in de mogelijkheid om meer elektriciteit vanuit Nederland te importeren naar het Belgische hoogspanningsnet. Bij ideale omstandigheden zal tot 20% meer elektriciteit kunnen ingevoerd worden dan vandaag.
  • Evolutie naar een Europees energienet: Europa vraagt haar lidstaten voldoende transportcapaciteit te voorzien zodat de internationale uitwisseling van elektriciteit (marktwerking) verbetert. Hiervoor zijn versterkingen van de interconnecties en het Belgische net nodig.

 • texteTraject 

  Het project bestaat uit drie delen:

  Brabo I: verbinding Doel-Zandvliet en onderstation Zandvliet
  De versterking van de tweede hoogspanningslijn tussen Doel en Zandvliet is klaar en in dienst genomen op 25 oktober 2018. De extra dwarsregeltransformatoren in Zandvliet zijn in november 2015 en juni 2016 in dienst genomen.

  Brabo II: verbinding Zandvliet-Lillo-Liefkenshoek
  Op Rechteroever wordt in het Antwerpse district Berendrecht-Zandvliet-Lillo en de gemeente Stabroek de bestaande 150kV-hoogspanningslijn versterkt tot een 380kV-verbinding. De 380kV-verbinding volgt het huidige traject langs de snelweg A12 tussen de hoogspanningsstations van Zandvliet (nabij BASF) en Lillo (nabij de Liefkenshoektunnel). Een nieuwe 380kV-hoogspanningslijn steekt de Schelde over en bereikt Linkeroever in Beveren, waar ze aangesloten wordt op een bestaande 380kV-verbinding (Doel-Mercator).

  Bekijk hier de interactieve kaart van Brabo II:

   

  Brabo III: verbinding Liefkenshoek – Mercator
  Vanaf Liefkenshoek (Beveren) vernieuwt en versterkt Elia de bestaande 150kV-verbinding tot een 380kV-hoogspanningslijn over een afstand van 19 km tot in Kruibeke. Deze lijn loopt via het hoogspanningsstation van Kallo .

   


 • environnementOmgeving 

  Verschillende alternatieven onderzocht op hun impact
  De eerste stap in het vergunningsproces van de 380kV-hoogspanningslijn was het opstellen van een plan-milieueffectenrapportage (plan-MER) waarbij de milieugevolgen van verschillende trajecten bestudeerd, besproken en geëvalueerd werden.

  Vertrokken vanuit een basistraject
  In dit rapport vertrok Elia vanuit een basistraject om de verbinding tussen Zandvliet en Liefkenshoek te maken: vanuit het hoogspanningsstation Zandvliet, over de terreinen van BASF, daarna de Zandvliet- en Berendrechtsluis over en vervolgens langs de Europaterminal richting de Scheldelaan. Langs de Scheldelaan gaat ze verder over de bedrijventerreinen van Monsanto, Oiltanking Stolthaven, het Provinciaal Havencentrum en Evonik nv. De lijn sluit van daaruit aan op het hoogspanningsstation in Lillo, ter hoogte van de oprit naar de R2, alvorens de Schelde over te steken in de richting van Liefkenshoek.

  8 alternatieven
  Naast dit basistraject werkte Elia nog 8 alternatieven uit. Na een eerste selectie werden 5 van de 8 alternatieven uiteindelijk op hun milieu-impact onderzocht. Geen van deze alternatieven scoorde beter dan alternatief 8bis.

  • Alternatief 1: Dit traject wijkt gedeeltelijk af van het basistraject ter hoogte van de bestaande hoogspanningslijn Lillo-Solvay. Alternatief 1 blijft ten westen van deze bestaande lijn en bevindt zich dichter bij Lillo. Deze verbinding zou langsheen Fort Lillo lopen. Het dorpszicht van Lillo was hier een belangrijk aandachtspunt.
  • Alternatief 2: In dit traject is een nieuwe 380kV-verbinding voorzien aan de overzijde van de Scheldelaan, op de plaats van de huidige 150kV-verbinding tussen Solvay en het hoogspanningsstation Lillo.
  • Alternatief 5: Dit traject voorziet in de ondergrondse aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding ter hoogte van het sluizencomplex Berendrecht- en Zandvlietsluis.
  • Alternatief 6: Uit bekommernis over een mogelijke interferentie van de hoogspanningslijn met de radarsystemen en de navigatieapparatuur van de schepen die de Berendrecht- en Zandvlietsluis binnenvaren, had de dienst MER aan Elia gevraagd om een bijkomend alternatief te onderzoeken. Ten opzichte van het basistraject voorziet alternatief 6 in een meer oostelijke kruising van de Berendrecht- en Zandvlietsluis.
  • Alternatief 8: Net zoals bij alternatief 8bis zou de bestaande 150kV-infrastructuur langs de A12 worden gemoderniseerd en opgewaardeerd tot 380kV. In tegenstelling tot alternatief 8bis voorziet alternatief 8 geen afwijking van het bestaande traject ter hoogte van de bebouwing.

   Alternatief 8bis beter voor het milieu

   Bij de beoordeling van de verschillende mogelijke trajecten scoorde traject 8bis beter dan het basistraject en de andere alternatieven. Alternatief 8bis bevindt zich (net zoals alternatief 8) grotendeels buiten het havengebied. Bij dit traject wordt de bestaande bovengrondse 150kV-hoogspanningslijn ten oosten van de A12 gerecupereerd en zal de bestaande lijn op een andere locatie ondergronds worden aangelegd. Het traject wijkt af van de bestaande lijn waar deze bewoning kruist. Daar wordt de lijn meer naar het westen verplaatst richting A12. Het aantal te overspannen woningen vermindert hierdoor ten opzichte van de huidige situatie.

  Het plan-MER waarin de verschillende trajecten worden beoordeeld vindt u terug op de website www.mervlaanderen.be in de dossierdatabank onder het nr PL0128.


 • Planning 

  Brabo I: 2015-2016

  • Installatie nieuwe dwarsregeltransformatoren in Zandvliet
   In 2015 en 2016 realiseerde Elia het eerste deel van het Brabo-project. In 2015 werd in Zandvliet een bijkomende dwarsregeltransformator geplaatst die in november 2015 in dienst werd genomen. In juni 2016 volgde de indienstname van een bijkomende transformator op dezelfde locatie.
  • Versterking hoogspanningslijn Doel-Zandvliet naar 380 kV
   Daarnaast werkte Elia in dezelfde periode aan de vernieuwing en versterking van de tweede hoogspanningslijn tussen Doel en Zandvliet. Het spanningsniveau werd naar 380kV gebracht. Deze werken werden in oktober 2016 beëindigd. 

  Brabo II: 2017-2021
  • Twee kabels tussen Lillo en Oorderen
   Van maart 2017 tot februari 2018 heeft Elia twee 150kV-kabels aangelegd tussen de hoogspanningsstations van Lillo en Oorderen via de Kruisweg, R2 en Frans Tijsmanstunnel.
  • Twee kabels tussen Lillo en Zandvliet onder de Scheldelaan
   Van maart 2017 tot het voorjaar 2019 heeft Elia onder de Scheldelaan (N101) twee 150kV-kabels aangelegd tussen de hoogspanningsstations van Zandvliet en Lillo. Deze nieuwe ondergrondse kabels vervangen de twee bestaande 150kV-hoogspanningslijnen langs de A12 die Elia later zal versterken tot 380kV-lijnen.
  • Nieuwe hoogspanningslijn Lillo - Liefkenshoek
   Van januari 2018 tot december 2019 bouwde Elia een nieuwe 380kV-lijn tussen de hoogspanningsstations Lillo en Liefkenshoek. Elia plaatste zowel op Linker- als op Rechteroever een mast zodat de hoogspanningslijn de Schelde kan kruisen.
  • Vernieuwing en versterking hoogspanningslijn Zandvliet-Lillo
   Elia vernieuwt en versterkt van januari 2018 tot eind 2021 de bestaande 150kV-hoogspanningslijn tussen Zandvliet en Lillo langs de A12 tot een 380kV-lijn.
  • 150kV-kabel tussen Ketenisse en Liefkenshoek (aansluiting Doel)
   Elia heeft van augustus 2018 tot januari 2019 een nieuwe 150kV-kabel aangelegd tussen het hoogspanningsstation in Ketenisse en de mast P18N in Liefkenshoek.

  Brabo III: voorlopige start 2023
  • Vernieuwing en versterking hoogspanningslijn Liefkenshoek-Kruibeke
   Volgens de huidige planning vernieuwt en versterkt Elia vanaf 2023 de bestaande 150kV-hoogspanningslijn tussen Liefkenshoek in Beveren en het hoogspanningsstation Mercator in Kruibeke tot een 380kV-verbinding.

 • docDocumenten

Nieuws

16 december 2020

380kV-lus rond haven van Antwerpen in dienst genomen

Elia heeft op 27 november 2020 de vernieuwde 380kV-hoogspanningslijn langs de A12 tussen Zandvliet en Lillo in dienst genomen. Daarbij werd een bestaande bovengrondse luchtlijn versterkt van 150kV naar 380kV. Dit gebeurde door 46 masten een-op-een te vervangen en over een lengte van 16 kilometer nieuwe elektriciteitsdraden te trekken.

24 augustus 2020

In dienst name van Scheldeoversteek en vernieuwd hoogspanningsstation Lillo

Binnen het Brabo II project is een aftakking gerealiseerd op de bestaande luchtlijn (380kV) tussen Doel en het hoogspanningsstation Mercator (Kruibeke). Deze aftakking verbindt het hoogspanningsstation Lillo met de bestaande luchtlijn Doel-Mercator.

Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.