Publieke consultatie betreffende Elia’s voorstel van richtsnoeren voor de definiëring en toepassing van een substantiële modernisering

Thema

Elia organiseert een publieke consultatie over haar voorstel van richtsnoeren voor het definiëren en toepassing van een substantiële modernisering. De nota die ter consultatie voorligt werd reeds informeel met de marktpartijen besproken tijdens de Werkgroep Belgian Grid.

Achtergrond informatie

Elia heeft, conform artikel 162 §2 van het Federaal Technisch Reglement (FTR) van 22 april 2019, de wettelijke verplichting om richtsnoeren voor de definiëring en toepassing van een substantiële modernisering op te stellen en deze vervolgens voor advies voor te leggen aan de regulator.

Deze verplichting wordt haar opgelegd voor de toepassing van artikel 4.1 van de ‘Europese netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net (RfG)’ van 14 april 2016 en van de ‘Europese netcode voor aansluiting van verbruikers (DCC)’ van 17 augustus 2016, alsook voor de toepassing van artikel 161 §2 van het bovenvermelde FTR.

Artikel 4 van de Europese netwerkcodes RfG en DCC definieert de toepasselijkheid van deze codes op de productie-eenheden of verbruiksinstallaties die als bestaand worden beschouwd. In aanvulling hiervan omschrijft artikel 161 van het FTR een ‘substantiële modernisering’ van een bestaande installatie als de beoogde wijzigingen aan die installatie, die op basis van beoordelingscriteria van de transmissienetbeheerder, aanzien worden als voldoende ingrijpend om gehele of gedeeltelijke conformiteit van dit nieuwe FTR van 22 april 2019 te vereisen. Bijkomend bepaalt artikel 162 FTR reeds drie criteria waarmee Elia de aard van de substantiële modernisering kan beoordelen.

Consultatie periode

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op het voor raadpleging voorgelegde document, dit tijdens de consultatieperiode die loopt van 13 mei tot en met 15 juni 2020.

Na de consultatieperiode verzamelt Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve als expliciet werd vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.