Task Force CRM

Via de ‘Task Force CRM’ bespreken de marktpartijen de ontwikkeling van het mechanisme voor capaciteitsvergoeding (CRM).

Wat is het CRM?

De invoering van een mechanisme voor capaciteitsvergoeding op de Belgische markt is een van de maatregelen binnen de energiestrategie van de federale overheid. Deze strategie voorziet in nieuwe maatregelen die de lange termijn de bevoorradingszekerheid van het land waarborgen.

De federale regering heeft beslist om in de wet op de organisatie van de elektriciteitsmarkt (de ‘Elektriciteitswet’ van 29 april 1999) de oprichting te voorzien van een mechanisme voor capaciteitsvergoeding (CRM).

Een werkgroep, bestaande uit de vertegenwoordigers van het kabinet van minister Marghem (Federaal minister bevoegd voor Energie), de Federale Overheidsdienst Economie - DG Energie, de federale regulator CREG en Elia, ontwikkelde in 2018 een wetsontwerp over het capaciteitsvergoedingsmechanisme. Dit wetsvoorstel werd besproken en goedgekeurd op 4 april 2019 en wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 april 2019 

Een ‘Task Force CRM’ zag het licht met doel om de ‘design-principes’ van een dergelijke CRM met de marktpartijen te bespreken.

Informatie en documentatie met betrekking tot het capaciteitsvergoedingsmechanisme dat ingevoerd zal worden op de Belgische markt, is beschikbaar op deze pagina. Engels zal gebruikt worden voor alle documenten.

  • Documents
  • Use Cases
  • Public Consultations
  • Demo
  • Additional documentation

Documenten

2019

In het kader van de design en de implementatie van een Belgische CRM zoals voorzien door de wet van 4 april 2019 tot wijziging van de Elektriciteitswet, heeft Elia design nota's opgesteld waarover een openbare raadpleging werd gehouden tijdens september/oktober 2019 (in het Engels).
Naar aanleiding van de ontvangen feedback tijdens de openbare raadplegingen heeft Elia een aantal wijzigingen voorgesteld aan het oorspronkelijk voorgestelde ontwerp.  Het raadplegingsverslag bevat een tabel per design nota, een antwoord op elke opmerking en of deze al dan niet in aanmerking werd genomen in het bijgewerkte design.
De bijgewerkte ontwerpvoorstellen zijn omgezet in de twee belangrijke documenten waarvoor Elia een voorstel moet doen:

2020

Elia heeft de initiële design nota's geactualiseerd, rekening houdend met de feedback die werd ontvangen van de stakeholders tijdens de openbare raadpleging en zoals beschreven in bovenstaand raadplegingsverslag. Het ontwerp dat in deze bijgewerkte design nota's wordt weergegeven, komt overeen met het ontwerp dat Elia heeft beschreven in het ontwerp van de marktregels en het ontwerp van het koninklijk besluit over de methodologie, zoals dat eind 2019 werd gepubliceerd.
Gezien de vele wijzigingen in de ontwerpnota's "Prekwalificatie" en "Secundaire markt" zijn alleen versies zonder wijzigingen van die documenten beschikbaar.

In de loop van 2020 heeft Elia gewerkt aan een uitgebreide versie van de CRM-werkingsregels, die tijdens de TF CRM-vergaderingen met de belanghebbenden werden besproken. In de loop van september 2020 heeft Elia een openbare raadpleging georganiseerd over de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme.  De bijgewerkte versie werd op 13 november 2020 aan de regulator ter goedkeuring voorgelegd.

Conform het "Voorontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de berekeningsmethode van het noodzakelijke capaciteitsvolume en de parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme"  heeft Elia het "Netbeheerdersverslag met informatie en voorstellen voor de eerste CRM-veiling" op 13 november 2020 bezorgd aan de Minister van Energie, de CREG en de Algemene Directie Energie van de FOD Economie.

In het kader van bovengenoemd rapport heeft Elia de externe consultant Fichtner gevraagd een studie uit te voeren met betrekking tot de kost van de capaciteit.  Na de  publieke consultatie in mei 2020 werd een "peer review" over enkele specifieke elementen met betrekking tot tot de kalibratie van de Intermediaire Maximumprijs uitgevoerd door de externe consultant Afry.


2021

Eind 2020 heeft Elia een openbare raadpleging georganiseerd over het CRM capaciteitscontract.  De bijgewerkte versie werd op 5 februari 2021 aan de regulator ter goedkeuring voorgelegd.


In navolging van het ontwerpvoorstel van CREG over de parameters waarmee de aan te kopen hoeveelheid capaciteit wordt bepaald voor de T-4 veiling in 2021 met leveringsperiode 2025-2026, is Elia bevoegd om advies uit te brengen in overeenstemming met artikel 7undecies §5 van de CRM-wet. 

Naar aanleiding van de opmerkingen van de CREG heeft Elia in samenwerking met de regulator de CRM-werkingsregels bijgewerkt om de leesbaarheid en het begrip van het document te verbeteren. De wijzigingen tussen de onderstaande versie en de versie van 13 november 2020 werden toegelicht tijdens de TF CRM-vergadering van 1 april 2021. 

Overeenkomstig artikel 7 undecies, paragraaf 12 van de Elektriciteitswet dient Elia de door de CREG vastgelegde CRM-werkingsregels uiterlijk op 15 mei op haar website te publiceren.

Op 1 juni 2021 heeft Elia, na afstemming met de CREG, een nieuwe versie opgesteld van het CRM capaciteitscontract, met het oog op een herindiening ervan ter goedkeuring. In het belang van de transparantie van dit proces, publiceert Elia tevens een "compared" versie ten opzichte van de versie ingediend op 5 februari 2021.
Na verdere afstemming met de CREG werd op 24 juni 2021 een nieuwe versie van het CRM-capaciteitscontract opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd.

2020

Om het voorgestelde design beter te begrijpen, heeft Elia een document opgesteld met enkele full-cycle use cases voor verschillende soorten capaciteiten en tijdschema's, dat tijdens de TF CRM-vergadering van 6 februari 2020 werd voorgesteld. De antwoorden op de feedback die na deze vergadering van de marktpartijen werd ontvangen, zijn samengevat in het document "Q&A".

De verschillende “Use Cases” zoals besproken tijdens de TF CRM-implementatievergaderingen in de periode mei-augustus 2020 zijn geactualiseerd om in overeenstemming te zijn met de voorgestelde werkingsregels voor het capaciteitsvergoedingsmechanisme


2021

Zoals aangegeven tijdens de TF CRM Implementatie meeting van 2 maart 2021, heeft Elia de in 2020 gepubliceerde use cases aangepast om het begrip van de voorgestelde CRM Functioning Rules en de CRM IT Interface te vergemakkelijken. De volgende documenten hebben alleen betrekking op de prekwalificatieproedure en het veilingproces (Elia heeft twee nieuwe use cases toegevoegd aan de lijst die in 2020 is gepubliceerd):
 

Publieke raadplegingen

Verscheidene publieke consultaties zullen georganiseerd worden binnen het kader van de ontwikkeling en implementatie van een Belgische CRM, zoals voorzien in de wet van 4 April 2019 ter wijziging van de “Elektriciteitswet” en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 22 April 2019 (“CRM Wet”). Hieronder vindt u links naar deze raadplegingen :

2019

2020

2021

CRM Demo

Elia stelt een demo-omgeving  van de CRM IT Interface ter beschikking aan de CRM-kandidaten om hen te helpen bij de voorbereiding van de operationele CRM-processen. De demofase focust op twee cruciale processen: de prekwalificatieprocedure en het indienen van biedingen tijdens de veiling. Elia benadrukt dat deze twee processen deel uitmaken van een hele procedure, beschreven in de werkingsregels, die een CRM-kandidaat moet volgen om succesvol deel te nemen aan de CRM-veiling. 

 

Demo Aanvraagformulier 

Om toegang te krijgen tot de CRM IT demo-omgeving moet de CRM-kandidaat eerst het aanvraagformulier voor toegang tot de demonstratieomgeving invullen. Elia keurt het aanvraagformulier goed en elke gebruiker die de CRM-kandidaat aanmaakt tijdens de applicatie, ontvangt een gebruikersnaam en wachtwoord. Met deze gebruikersnaam en wachtwoord hebben de gebruikers toegang tot zowel de prekwalificatiemodule als het veilingplatform in de demo-omgeving . Een handleiding voor het indienen van het aanvraagformulier is hieronder beschikbaar. 
 

Demo Prekwalificatieprocedure Platform 

De prekwalificatiemodule in de demo-omgeving laat de CRM-kandidaat toe om vertrouwd te raken met het proces van de indiening van het prekwalificatiedossier voor een capaciteitseenheid (CMU). Elia voorziet een specifieke gebruikershandleiding voor het gebruik van de demo prekwalificatiemodule.  

Demo Veiling Platform


Het veilingplatform in de demo-omgeving  biedt de CRM-kandidaat de mogelijkheid om het biedingsproces van een CRM-veiling te leren kennen. Het CMU Portfolio configuratieproces voor de demo-omgeving verschilt van de productieomgeving. Een beschrijving van het proces, inclusief het CRM Auction Demo Portfolio Configuration Form (.xlsx), is hieronder beschikbaar. 

Contact

Federaal Technisch Reglement

Om het noodzakelijke niveau van concurrentie tussen nieuwe projecten voor productiecentrales te kunnen garanderen, identificeert Elia de noodzaak om enkele artikelen met betrekking tot het aansluitingsproces zoals momenteel beschreven in het Federaal Technisch Reglement te wijzigen. In deze nota worden de algemene principes van het voorstel en de voorgestelde wijzigingen uitgelegd.

Position Papers

Enquête – Juni 2019

De onderwerpen van "strike & reference price" en "Pay-as-Bid versus Pay-as-Cleared" werden verschillende keren besproken in de vergaderingen van de TF CRM. Voor elk onderwerp werden verschillende opties voorgesteld en uitgebreid besproken. Tijdens de TF CRM van 13 juni 2019 werd de stakeholders gevraagd hun voorkeur te geven met betrekking tot deze twee onderwerpen.

De ontvangen antwoorden zijn:

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.