Milieubeleid & beheersysteem

Elia heeft een milieumanagementsysteem uitgewerkt, dat de opdracht en verantwoordelijkheid van Elia beschrijft op het vlak van milieu.

Community relations

Het departement Community Relations is het besluitvormingsorgaan voor alle kwesties in verband met milieubeheer binnen de organisatie.

We herbekijken momenteel het milieubeleid en -beheersysteem, om updates te publiceren en om mogelijkheden te verkennen om een gecertificeerd milieubeheersysteem ISO 14001 en milieuinformatiesysteem in te voeren in 2022. 

 

Milieubeleid

Via dit milieubeheersysteem zal Elia haar engagement om het milieu beter te beschermen en om een groter milieubewustzijn te creëren, versterken. Er werd een intern beleid geformuleerd, dat tegen 2021 zal worden herzien en geactualiseerd. 

We hebben drie belangrijke pijlers gedefinieerd voor de formalisering van onze betrokkenheid bij het milieu:

 • 1. Compliance & Risicobeperking
  Minstens de wettelijke vereisten naleven. Dat houdt ook in dat onze werknemers opleidingen moeten krijgen, zodat ze hun verantwoordelijkheden begrijpen en weten welke impact ze met hun werk kunnen hebben op het milieu.
 • 2. Duurzaamheid
  Een centraal aspect in de opdracht van Elia voor de energietransitie. Dat houdt ook in dat we onze milieuprestaties en de efficiëntie van onze middelen en ons energieverbruik permanent verbeteren en onze uitstoot beperken.
 • 3. Aanvaarding
  Samenwerken met de burgers. Dat houdt ook in dat we met onze verschillende belanghebbenden samenwerken aan de milieuproblematiek s (zowel intern als extern), om zo bij te dragen tot het verkrijgen van een 'license to operate'.

Milieubeheersysteem

Ons milieubeheersysteem koppelt een intern milieubeheersysteem aan onze hierboven opgesomde verbintenissen. Dit kader behandelt vier grote thema's:

 • 1. Verontreiniging en hinder voorkomen
 • 2. Beperken van de klimaatverandering
 • 3. Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen
 • 4. Bescherming van natuur en biodiversiteit


Rollen en verantwoordelijkheden

Het milieubeheer bij Elia wordt als volgt geregeld:

 • Directiecomité: keurt de vastgelegde doelstellingen op lange termijn goed.
 • Afdeling Environment & CSR: bepaalt de strategie, doelstellingen en normen, houdt het overzicht en verzorgt de rapportering.
 • Operationele bedrijfsexperts: bepalen specifieke normen, implementatieplannen en hun follow-up.
 • Werknemers: zorgen voor de dagelijkse uitvoering en controles.

Milieu-opleiding

In samenwerking met het Education Centre zorgt de afdeling Environment & CSR ervoor dat de vertegenwoordigers van Elia die taken uitvoeren met mogelijke gevolgen voor het milieu, de juiste opleiding en ervaring hebben. Nieuwe werknemers krijgen opleidingen, inclusief e-opleidingen.

De afdeling Environment & CSR moet ervoor zorgen dat de leerpakketten up-to-date worden gehouden wanneer nieuwe milieuthema's met mogelijke gevolgen voor onze werking zich aandienen.  

De vertegenwoordigers van Elia worden opgeleid in:

 • De belangrijkste milieuaspecten en mogelijke gevolgen van hun dagelijkse werk
 • De aanpassingen die worden gedaan om de wettelijke vereisten te respecteren
 • Het belang van de naleving van het milieubeheersysteem en zijn procedures, en de mogelijke gevolgen van afwijkingen
 • Hun taken en verantwoordelijkheden om aan de vereisten inzake milieubeheer te voldoen

Er bestaat e-learningmateriaal over specifieke thema's:

 • Elektromagnetische velden
 • Waterbeheer
 • Compensatiebeleid in geval van bovengrondse bouw van infrastructuur op privéterrein.
   

Uitvoering van milieubeheer

Het milieubeheer bestaat uit volgende elementen:

 • Follow-up van de milieuwetgeving.
 • Een proactieve benadering van de milieuproblematiek door een specifiek team van experts die de trends monitoren en verbeteringsacties uitvoeren.
 • Acties op het vlak van emissies, bodem, lawaai, water, biodiversiteit en landschapsintegratie, afval, elektromagnetische velden (EMV's), mobiliteit en reporting.
 • Wij plannen milieuaudits in het kader van ons programma voor groene aankopen, met een prioritering van de leveranciers aan de hand van een risicogebaseerde aanpak. Na een zelfevaluatie zullen hun milieuprestaties en eventuele andere duurzaamheidsaspecten worden gevolgd.
 • Externe milieureporting in overeenstemming met de GRI-indicatoren en in het CDP. Aangezien ‘Aanvaarding’ een van de drie belangrijkste pijlers is van de milieuverbintenissen van Elia, bespreekt Elia haar milieu-impact en haar inspanningen om hem te beperken op de lokale fora van de belanghebbenden. Relevante milieu-incidenten of problemen worden gepubliceerd op de nieuwspagina van haar website of via nieuwsbrieven. Intern vormt het intranet de belangrijkste bron van communicatie.
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.