Formele raadpleging met betrekking tot het ontwerpvoorstel van het contract van de evenwichtsverantwoordelijke (het BRP-contract)

Thema

De Europese Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor Elektriciteitsbalancering (hierna ‘EBGL’ genoemd) legt de transmissienetbeheerder op om 6 maanden na de inwerkingtreding van de verordening de voorwaarden en modaliteiten voor de evenwichtsverantwoordelijke (’Balancing Responsible Party - BRP) in te dienen bij de relevante regulerende instantie(s).

Achtergrond informatie

In navolging van het desbetreffende artikel 18 van de ‘EBGL’ stelt Elia, als Belgische transmissienetbeheerder, het ontwerpvoorstel voor het contract van de evenwichtsverantwoordelijke (het BRP-contract) op en legt dit ter consultatie voor aan de marktpartijen.
Belangrijk om te melden is dat het voorstel hoofdzakelijk een herstructurering van het bestaande ARP-contract betreft, aangezien inhoudelijk het bestaande ARP-contract reeds voldoet aan de gestelde voorwaarden van de ‘EBGL’. De voorgestelde wijzigingen hebben enerzijds tot doel de terminologie in het BRP-contract te aligneren met de nieuwe terminologie van de EBGL en anderzijds om de conformiteit met artikel 18 van de EBGL te garanderen. Het voorgestelde BRP-contract houdt ook rekening met de voorgestelde aanpassingen aan het Federaal Technisch Reglement dat in parallel geconsulteerd wordt.

Periode van overleg

De consultatieperiode liep van 15 maart tot en met 15 mei 2018.
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.