Werkgroep System Operations & European Market Design

De werkgroep bespreekt het beheer van het hoogspanningsnet, de berekening van capaciteit en de Europese integratie van de elektriciteitsmarkten.

Waarover gaat het in de werkgroep System Operations & European Market Design?

Het elektriciteitsnet zal in de komende jaren tal van veranderingen ondergaan, zoals de massale integratie van hernieuwbare bronnen, de verdere integratie van de Europese elektriciteitsmarkten, de evolutie naar een meer decentrale productie, enzovoort.

Deze veranderingen zullen een belangrijke impact hebben op zowel het design van de Europese markten alsook op belangrijke aspecten van het netbeheer
 

Samenwerking met de marktpartijen

Nauwe samenspraak tussen netgebruikers en de transmissienetbeheerder is dan ook van cruciaal belang. Verstoorde marktomstandigheden zijn een voorbeeld waarbij zulke nauwe samenwerking nodig is voor een veilig beheer van het net.
In dergelijke omstandigheden is het systeem in grote mate afhankelijk van het gedrag en reactie van de netgebruikers. Het is cruciaal dat netgebruikers en netbeheerdes hun visie hierover delen en gepaste technische specificaties ontwikkelen voor de systeemveiligheid.
 

Gezamenlijke standpunten en kennis

De leden van de Werkgroep System Operation & European Market Design verbinden zich er daarom toe:
  • één standpunt in te nemen over initiatieven en ontwikkelingen met betrekking tot het design van de Europese markten. Gezien het grensoverschrijdende karakter van deze Europese projecten streeft de werkgroep ernaar om een gezamenlijk Belgisch standpunt te ontwikkelen;
  • hun mening over de aspecten van het netbeheer door te geven. Zo leren ze elkaars noden kennen en begrijpen om gepaste technische specificaties te ontwikkelen voor de systeemveiligheid.
 

Organisatie

De werkgroep is ontstaan uit een samensmelting van de vroegere Werkgroep System Operation en de Werkgroep European Market Design, als gevolg van een beslissing in de Elia Users’ Group van 17 maart 2016.

De Werkgroep System Operation & European Market Design komt vier à vijf keer per jaar samen en rapporteert rechtstreeks aan de plenaire vergadering.

Het secretariaat van deze werkgroep wordt waargenomen door:
  • Voorzitter: Walter Geelen en Benjamin Genêt 
  • Secretaris: Guillaume Valentin

Documenten

In het kader van Artikel 16 van Verordening (EU) 2019/953 van het Europees Parlement en de Raad, van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking), ook gekend als de “Clean Energy Package 70% rule (CEP70)”, kunnen TNBs een aanvraag tot derogatie indienen. Wanneer een derogatie wordt verleend, dienen de TNBs een rapport te maken aangaande de methodologieën en projecten die voorzien in een langetermijnoplossing voor de aangelegenheden waarop de derogatie betrekking heeft.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.