Herziening van het aansluitingscontract

Thema

Elia organiseert een tweede publieke consultatie over de herziening van het aansluitingscontract in lijn met de CRM-werkingsregels zoals goedgekeurd en gepubliceerd door de federale regulator (CREG), en meer bepaald met betrekking tot de daarin opgenomen regels inzake het aansluitingsproces en de reservering van de capaciteit.    

Achtergrondinformatie

Het aansluitingscontract werd een eerste keer herzien in 2020 en het voorstel werd ter publieke consultatie voorgelegd in het najaar van 2020. Deze herziening werd uitgewerkt in parallel met een aan de FOD Economie overgemaakt voorstel om het K.B. Federaal Technisch Reglement (FTR) aan te passen voor wat betreft de implementatie van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM). De artikelen van het aansluitingscontract die destijds ter consultatie werden voorgelegd werden toen uitgebreid met de marktpartijen besproken in kader van de Werkgroep Belgian Grid. De toelichtingsnota, het consultatierapport en de ontvangen reacties van de marktpartijen zijn beschikbaar op de Elia website.

Gelet op het feit dat de voorgestelde aanpassingen aan het FTR niet werden weerhouden en de CRM-werkingsregels navenant werden gewijzigd (zie ook publicatie op de website van de CREG), dient het initieel voorstel tot herziening van het aansluitingscontract in lijn te worden gebracht met het vigerend regulatoir kader. 

Daarom heeft Elia enkele wijzigingen, van de reeds geconsulteerde aanpassingen aan het aansluitingscontract, behouden. Er werden geen nieuwe elementen of principes toegevoegd in het aansluitingscontract ten opzichte van het in het najaar geconsulteerde aansluitingscontract. Een volledig overzicht van de behouden wijzigingen is terug te vinden in de toelichtingsnota.  

Nu de CRM-werkingsregels goedgekeurd en gepubliceerd werden door de CREG, vindt Elia het opportuun om het aangepaste voorstel van aansluitingscontract nogmaals voor te leggen ter publieke consultatie.

Deze herziening van het aansluitingscontract is nog steeds gelimiteerd tot de aanpassingen die noodzakelijk zijn in kader van de implementatie van de CRM. Een grondige herziening van het aansluitingscontract zal opgestart worden eind 2021. 

Consultatieperiode 

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op het voor publieke consultatie voorgelegde document. De consultatieperiode loopt van 18 mei tot en met 31 mei 2021.

Na de consultatieperiode verzamelt Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve als expliciet werd vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

Nadien zal het aansluitingscontract ter goedkeuring worden voorgelegd aan de bevoegde regulatoren.


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.