Milieu-impact verminderen

Elia neemt de nodige maatregelen om de impact van haar activiteiten op de omgeving te beperken, zowel tijdens de uitvoering van haar haar activiteiten op het terrein als in haar administratieve gebouwen.

Bodemonderzoek en -sanering

Sinds de oprichting van Elia in 2001 werden in Vlaanderen meer dan 220 sites onderzocht. 14 sites waren sterk verontreinigd en moesten worden gesaneerd. Op sommige sites is de sanering nog niet voltooid. Elia verwacht er tegen 2020 mee klaar te zijn.

In Wallonië en Brussel exploiteert Elia meer dan 100 sites. Elia houdt actief toezicht op haar sites om eventuele verontreiniging op te sporen en na te gaan of sanering nodig is.

Decaperen en verven van masten

In het kader van het onderhoud van haar installaties decapeert en verft Elia geregeld (gemiddeld om de 15 jaar) haar masten om ze te beschermen tegen corrosie en zo hun levensduur te garanderen.

In het net zijn er nog een aantal masten in zwart staal die met loodverf werden afgewerkt, iets dat tot 1995 een wijdverbreide behandeling was. Bij het decaperen kunnen er loodschilfers of -stof in de omgeving terecht komen. Dat voorkomen we door de masten vooraf met zeilen af te dekken. Als het decaperen klaar is, worden de zeilen verwijderd en worden de masten in open lucht geverfd.

De soorten verf die wij vandaag gebruiken voldoen aan de strengste milieunormen. Op het einde van de werken voeren wij samen met onze onderaannemers die de schilderwerken samen een bodemonderzoek uit rond de masten. Elia wil op die manier voorkomen dat de werken geen verontreiniging hebben veroorzaakt.

Geluid

In een hoogspanningsstation zetten transformatoren elektriciteit naar een andere spanning om en wordt elektriciteit verdeeld naar elektriciteitsverbindingen. De transformatoren maken een brommend geluid. Bij de bouw van nieuwe of renovatie van bestaande hoogspanningsstations wordt de wet- en regelgeving m.b.t. geluid strikt nageleefd. Elia zorgt ervoor dat het geluidsniveau onder de geldende normen blijft door installaties te plaatsen die het minst lawaai maken en geluidsschermen rondom de transformatoren te zetten. 

Indien er bij bestaande hoogspanningsposten, ondanks de genomen maatregelen, toch klachten zijn over geluidshinder, engageert Elia zich om elk afzonderlijk geval te onderzoeken. Op basis van geluidsstudies worden dan gepaste maatregelen uitgewerkt. 

Onder bepaalde omstandigheden kan u ook luchtlijnen horen. Meestal is dit een knisperend geluid dat ook wel het “Corona-effect” genoemd wordt. Het elektrisch veld rondom de elektriciteitsdraden genereert kleine elektrische ontladingen die de omringende luchtmoleculen ioniseren. Dit effect wordt versterkt door de luchtvochtigheid. Door aan het gebruikte materiaal voor nieuwe elektriciteitsverbindingen of vervangingen extra eisen te stellen, wordt het corona-effect ook beperkt. Het knisperend geluid heeft geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid.

Bij klachten of vragen rond geluid in de buurt van onze installaties, contacteer het contactcenter. Zij zullen je verder helpen.

Elektrische en magnetische velden

Elia ontvangt dagelijks vragen over elektromagnetische velden (EMV's), vooral van bezorgde burgers en overheden.

Het beleid van Elia inzake EMV's bestaat erin de wetenschappelijke kennis verder te ontwikkelen en de permanente transparantie naar onze stakeholders toe te vergroten. Daartoe steunt Elia verschillende onderzoekscentra en universiteiten in België, gegroepeerd in de Belgian BioElectroMagnetics Group (BBEMG), en internationaal via het American Electric

Power Research Institute (EPRI). Elia biedt de omwonenden gratis EMV-metingen aan en informeert hen via folders en de website.

Afvalbeheer

Elia produceert tijdens haar activiteiten verschillende afvalstromen, waaronder recycleerbaar en gevaarlijk afval. Elia heeft een beleid om het afval van haar Service Centers, hoogspanningsstations en administratieve posten te verzamelen, te sorteren en te verwerken.

Op de terreinen en stortplaatsen worden specifieke containers geplaatst en verwijderd door een erkende ophaler. Dankzij deze aanpak kan Elia de afvalstromen volgen en ze integreren in het milieubeheersysteem. Op die manier kunnen we individuele afvaldoelstellingen bepalen en maatregelen nemen om de afvalstromen te verkleinen.

Eco-efficiëntie van de klanten

Elia kan het best bijdragen aan de eco-efficiëntie van haar klanten of eindgebruikers door meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te transporteren. We willen deze ratio verder verhogen en blijven met dat doel innoverende oplossingen voor het net implementeren.

Elia organiseert regelmatig vergaderingen en werkgroepen voor de Users' Group. Een van die groepen, de werkgroep Belgian Grid, behandelt thema's die te maken hebben met het Elia-net en de mechanismen, producten en diensten die van belang zijn voor de klanten van Elia.

Water

Aangezien onze belangrijkste activiteiten geen water verbruiken, is dit voor Elia geen belangrijk duurzaamheidsthema. Toch beheert Elia de regenwater- en afvalwaterstromen van haar gebouwen.

De beleidsverbintenissen van Elia voor een verantwoord watergebruik hebben vooral te maken met huishoudelijk afvalwater (van toiletten en wasbakken) en water voor de schoonmaak van de kantoorgebouwen. Intern bevorderen we het bewustzijn van onze werknemers voor een verantwoordelijk, zo efficiënt mogelijk watergebruik, onder meer door e-learningmateriaal te ontwikkelen.

Aangezien het waterverbruik deel uitmaakt van het milieubeheersysteem van Elia, hebben we doelstellingen voor het waterverbruik, volgen we de prestaties en rapporteren we de resultaten.

1 Administrative sites

 • Het efficiënte gebruik van water en de recuperatie van regenwater
  Bij Elia promoten we het efficiënte gebruik van water en de recuperatie van regenwater voor sanitair gebruik. De kranen in de toiletten zijn voorzien van beluchters, wat zowel het debiet als de duur van dat debiet beperkt. De toiletten hebben een dubbel spoelsysteem van 3/6 liter en de urinoirs zijn voorzien van sensoren, zodat ze automatisch worden gespoeld wanneer de gebruiker weggaat.
  Een stroomregelsysteem controleert het waterverbruik doorlopend en spoort waterlekken of verspilling op.
  Op de site aan de Monnoyerkaai, die is gecertificeerd onder de Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM), wordt het water duurzaam beheerd door middel van een rietbedding die afvalwater op een natuurlijke manier zuivert, en een bassin van 1.700 m² met vegetatie, dat dienstdoet als stormbekken, oase voor biodiversiteit en lagune.
  Op deze site streven we drie doelstellingen na:
  • de beperking van het verbruik van leidingwater;
  • een beter beheer van regenwater;
  • het beheer van sanitair water. Het regenwater dat op het gebouw valt, wordt verzameld in tanks. Als het elders op de site valt, stroomt het in de lagune en vervolgens in de Zenne. Het afvalwater en het zwartwater van het gebouw worden geloosd in een bezinkingstank en daarna in de rietbedding. Het schone, gezuiverde water wordt geloosd in de lagune. De rietvijvers maken niet alleen de behandeling van het water en de vermindering van het onderhoud mogelijk, ze zorgen ook voor de ontwikkeling van een natuurlijke biotoop.

2 Carwash van de bedrijfsvoertuigen

 • Mobiele reinigingsvloer

  Voor het wassen van de voertuigen van onze vloot gebruiken we op 2 sites het concept van een mobiele reinigingsvloer met een systeem voor de opvang van het water. Een coalescentiefilter behandelt het afvalwater, dat dan in de riool kan worden geloosd.Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.